คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
     ข้อมูลทั่วไป
     พื้นที่รับผิดชอบ
     ประชากร
     แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหาร อบต.บ่อหิน
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สำนักงานปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานที่ดำเนินการ
งานกิจการสภา
งานพัฒนาชุมชน
งานสาธารณสุข
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ่อหิน
อำนาจหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานบริหารงานบุคคล
ประกาศ ก.อบต.จ.ตรัง
ประกาศ มติ ก.ท.จ/ก.อบต.จ.ตรัง
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 5
งานบริหารงานบุคคล
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุคนพิการ
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ITA
 
  Gallery
รายละเอียด :  ผลการดำเนินกิจกรรม
(28/09/2565) ประชุมประชาคมการจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน รายละเอียด
(30/08/2565) โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ“สูงวัย อย่างมีคุณภาพสุขภาพกาย สุขภาพใจแข็งแรง” รายละเอีย
(12/08/2565) กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  12 สิงหามคม 2565 รายละเอียด
(27/07/2565) กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวีนเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง   รายละเอียด
(29-30/06/2565) อบต.บ่อหินจัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น (เพาะเห็ดนางฟ้า)ให้แก่ประชาชนตำบลบ่อหิน   รายละเอียด
(27/06/2565) นายกอบต.บ่อหิน รองนายก เลขานายก ส.อบต. เจ้าหน้าที่อบต.บ่อหินและครูนักเรียนโรงเรียนบ้านพรุจูด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะบริเวรณชายหาดคลองสน หมู่ที่ 2   รายละเอียด
(25/06/2565) กิจกรรมถวายเทียนพรรษาให้แก่วัดในพื้นที่ตำบลบ่อหิน ประจำปี 2565   รายละเอียด
(21/06/2565) ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2565   รายละเอียด
>> หน้า 1 2 3