ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น อบต.บ่อหิน
20/6/2566 เวลา 13.oo น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2566
ณ ห้องประชุมหาดหัวหิน หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อหิน