หน้าแรก ข้อมูล อบต. ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ข่าวประกวดราคา กระดานสนทนา
ยินดีต้อนรับสุ่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (www.bohin.org)
ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่ อบต.
กระดานข่าว
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
งานกิจการสภา
งานพัฒนาชุมชน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.
การปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
แบบฟอร์มบริการประชาชน
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
การเลื่อนระดับดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ประกาศเงินเพิ่ม ฉบับที่ 4
ค่าจ้างพนักงานจ้าง ฉบับที่ 3
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 4
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 5
เอกสารดาวน์โหลด
กิจกรรมจิตอาสา (เก็บขยะบริเวณหาดคลองสน) [ 24 มิถุนายน 2564]  
>> อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งบริหารและรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่ อปท. https://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การงดเบี้ยปรับ และลดเงินเพิ่ม
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรค COVID 19
กิจกรรมด้านการป้องกันยาเสพติด
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายการ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
23 มิ.ย. 64
23 มิ.ย. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
10 มิ.ย. 64
11 มิ.ย. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
2 มิ.ย. 64
6 มิ.ย. 64

  ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ ภาค1/2564

6 มิ.ย. 64
6 มิ.ย. 64
ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference :TOR) และกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ความจุไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร ถังเหลี่ยมจำนวน 1 คัน
31 พ.ค. 64
31 พ.ค. 64
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน 30 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63
>> อ่านต่อ
ระเบียบ ประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
รายการ วันที่ประกาศ วันที่ลงเว็บ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
10 มิ.ย. 64
11 มิ.ย. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ้งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564
4 ก.พ. 64
5 ก.พ. 64
20 ม.ค. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บ ภาษีและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564 ตามมาตรา39 แห่งพระราชบัญญัติ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562
20 ม.ค. 64
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
20 ม.ค. 64
20 ม.ค. 64
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชี
กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์  โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
12 มิ.ย.63
12 มิ.ย.63
นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย
นายวัฒนชัย ชูเกิด
ทำเนียบบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี(2564-2566)
 แผนดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติทั่วไป (ข้อบังคับตำบล)
ทำเนียบบุคลากร
แผนการจัดหาพัสดุ
งบแสดงสถานะทางการเงิน 2563
งบรายรับ-รายจ่าย 2563
แผนการใช้จ่ายเงิน
งานจัดเก็บรายได้
งานแผนที่ภาษีะภาษี
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ทำเนียบบุคลากร
การขอหมายเลขบ้าน
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การขออนุญาตขุดดินถมดิน
การบริการอื่นๆ
ทำเนียบบุคลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
แผนพัฒนาการศึกษา (2561-2565)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ่อหิน
0-7524-8217
0-75248217
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
การลดขั้นตอน
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจหรือ
ข้อบัญญัติ

รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563
แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ อบต.บ่อหิน พ.ศ. 2563
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปี 2561-2563
 
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง อปท.(INFO)
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง (ELE)
ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน (e-plan)
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น (e-LAAS)
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุ คนพิการ (Welfare)
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (localfund)
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา (LEC)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
รหัส อปท.สำหรับ ฝึกอบรม
ตรวจสอบรายชื่อคนพิการ
จดหมายช่าว
หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองจังหวัดตรัง
ข่าวการรับสมัครงาน
     
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012

Contact : webmaster

หัวหน้าสำนักปลัด : จัดทำและดูแลเว็บไซด์
   
นับตั้งแต่ 26 มกราคม 2559