ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
นายธรรมฤทธิ์ เขาบาท
093 5753350
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
     ข้อมูลทั่วไป
     พื้นที่รับผิดชอบ
     ประชากร
     แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหาร อบต.บ่อหิน
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สำนักงานปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานที่ดำเนินการ
งานกิจการสภา
งานพัฒนาชุมชน
งานสาธารณสุข
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ่อหิน
อำนาจหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ผลการดำเนินงาน
ผลงาน อบต.
งบแสดงสถานะทางการเงิน 2564
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานบริหารงานบุคคล
ประกาศ ก.อบต.จ.ตรัง
ประกาศ มติ ก.ท.จ/ก.อบต.จ.ตรัง
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 5
งานบริหารงานบุคคล
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุคนพิการ
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ITA
(28/09/2565) ประชุมประชาคมการจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน รายละเอียด
 
(30/08/2565) โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ“สูงวัย อย่างมีคุณภาพสุขภาพกาย สุขภาพใจแข็งแรง” รายละเอียด   (12/08/2565) กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  12 สิงหามคม 2565 รายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม  2565 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน  2565 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง  รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
ผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน  2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันพนักงานจ้างตามภารกิจ วัน เวลา และสถานที่สอบ
ผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน  2565 

>> ดูทั้งหมด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกวศราคาซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางบรรทุก(ดีเซล) แบบธรรมดา ขนาด 1 ตัน
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านปากคลอง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565
     
  >> ดูทั้งหมด  
ระเบียบ/ประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม  2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม  2565
การคืนเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม  2565
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน  2565
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์  2565
ประกาศผลการลดพลังงานของอค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน  2564
     
  >> ดูทั้งหมด  
นายวัฒนชัย ชูเกิด
089 6513113
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี(2564-2566)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติทั่วไป
แผนพัฒนาการศึกษา (2561-2565)
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายเงิน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน
แนวปฏิบัติเรื่องการจัดการเรื่อง
การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คู่มือการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหา
พัสดุประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
ในการให้บริการ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิตการให้บริการ
0-7524-8217
0-75248217
หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง
ข่าวการรับสมัครงาน
 
   
  นับตั้งแต่ 26 มกราคม 2559