ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
     ข้อมูลทั่วไป
     พื้นที่รับผิดชอบ
     ประชากร
     แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
       สำนักปลัด
       กองคลัง
      กองช่าง
       กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานกิจการสภา
งานพัฒนาชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ผลงาน อบต.
งบแสดงสถานะทางการเงิน 2564
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุ คนพิการ
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
รหัส อปท.สำหรับ ฝึกอบรม
ITA
นายธรรมฤทธิ์ เขาบาท
นายวัฒนชัย ชูเกิด
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี(2564-2566)
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายเงิน
แผนพัฒนาการศึกษา (2561-2565)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติทั่วไป
แผนการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
ายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิตการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
ในการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหา
พัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติเรื่องการจัดการเรื่อง
การร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบประจำปี
การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
0-7524-8217
0-75248217
     จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565     รายละเอียด
แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แผ่นพับภาษีป้ายใหม่ 2565
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่ อปท.
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
กิจกรรมด้านการป้องกันยาเสพติด
 
>> อ่านต่อ
รายการ
หนังสือลงวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก สายไสต้นวา-นาออก หมู่ที่ 4 3 ธ.ค. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน 3 ธ.ค. 64
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนสายไสต้นวา-นาออก หมู่ที่ 4 11 พ.ย.64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายไสต้นวา-นาออก หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อหิน 15 ก.ย.64
   
ระเบียบ ประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
รายการ
หนังสือลงวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส3) 1 พ.ย. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 20 ต.ค. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ 2565 1 ต.ค.. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ้งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 4 ก.พ. 64
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ่อหิน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565
แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ อบต.บ่อหิน พ.ศ. 2565
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปี 2564-2566
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือประชาชน
การลดขั้นตอน
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจหรือ ข้อบัญญัติ
รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดเอกสาร
จดหมายช่าว
หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองจังหวัดตรัง
ข่าวการรับสมัครงาน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012

Contact : webmaster

หัวหน้าสำนักปลัด : จัดทำและดูแลเว็บไซด์
   
นับตั้งแต่ 26 มกราคม 2559