ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
นายธรรมฤทธิ์ เขาบาท
093 5753350
ข้อมูลทั่วไป อบต.
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
    ข้อมูลทั่วไป
    พื้นที่รับผิดชอบ
    ประชากร
    แผนที่
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
ข้อมูลการติดต่อ
สาสน์จากนายก
ข้อมูลบุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหาร อบต.บ่อหิน
สมาชิกสภา อบต.บ่อหิน
หัวหน้าส่วนราชการ
พนักงานส่วนตำบล
    สำนักงานปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
อำนาจหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ข้อมูลการดำเนินงาน
งานกิจการสภา
งานนโยบายและแผน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ข้อบัญญัติทั่วไป
   แผนพัฒนาการศึกษา
   แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี
   การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
   รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน
งานบริหารงานคลัง
   แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนการใช้จ่ายเงิน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดเก็บรายได้ ปี 2566
   รายงานประมาณการรายจ่าย ปี 2566
   งบแสดงสถานะทางการเงิน 2565
   รายงานการรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณี 2565
   รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
จัดหาพัสดุประจำปี
งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานสภาเด็กและเยาวชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ่อหิน
งานบริหารงานบุคคล
ประกาศ ก.อบต.จ.ตรัง
ประกาศ มติ ก.ท.จ/ก.อบต.จ.ตรัง
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 5
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุคนพิการ
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบกองทุน LTC
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ITA
   
>> จดหมายข่าวทั้งหมด
(19/09/2566) จัดประชุมประชาคมบ้านปากคลอง เพื่อจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล   รายละเอียด
 
(31/08/2566) โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลบ่อหิน   รายละเอียด   (27/07/2566) อบต.บ่อหินจัดโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร   รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี2566
: เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2566 
รายงานข้อมูลตลาดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
: เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 
ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี2566
: เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่ลุกล้ำทางสาธารณะ
:เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ่อหิน
: เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2565 
>> ดูทั้งหมด
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายร่วมใจพัฒนา 2 หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหินลูกช้าง หมู่ที่ 7
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนถมดินลูกรังหรือหินผุพร้อมกรีตบดอัด ถนนสายเกาะอ้ายกลิ้ง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 7
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนถมดินลูกรังหรือหินผุพร้อมกรีตบดอัด ถนนสายเกาะกลาง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนถมดินลูกรังหรือหินผุพร้อมกรีตบดอัด ถนนสายร่วมใจพัฒนา 2 หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566
>> ดูทั้งหมด
ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ประจำป 2566
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม)
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566
     
>> ดูทั้งหมด
นายวัฒนชัย ชูเกิด
089 6513113
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน
แนวปฏิบัติเรื่องการจัดการเรื่อง
การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลการปฏิบัติงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
ในการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิตการให้บริการ
0-7529-1012
0-7529-1012
QR Code APP บ่อหินสมาร์ทซิตี้
ช่องทางการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
QR Code Facebook อบต. QR Code Line อบต.
QR Code เว็บไซต์ อบต.
QR Code APP Bohinsmartcity
หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง
 
 
นับตั้งแต่ 26 มกราคม 2559