ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
นายธรรมฤทธิ์ เขาบาท
093 5753350
ข้อมูลทั่วไป อบต.
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
    ข้อมูลทั่วไป
    พื้นที่รับผิดชอบ
    ประชากร
    แผนที่
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
ข้อมูลการติดต่อ
สาสน์จากนายก
ข้อมูลบุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหาร อบต.บ่อหิน
สมาชิกสภา อบต.บ่อหิน
หัวหน้าส่วนราชการ
พนักงานส่วนตำบล
    สำนักงานปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
อำนาจหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ข้อมูลการดำเนินงาน
งานกิจการสภา
งานนโยบายและแผน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ข้อบัญญัติทั่วไป
   แผนพัฒนาการศึกษา
   แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี
   การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
   รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน
งานบริหารงานคลัง
   แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนการใช้จ่ายเงิน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดเก็บรายได้ ปี 2566
   รายงานประมาณการรายจ่าย ปี 2566
   งบแสดงสถานะทางการเงิน 2565
   รายงานการรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณี 2565
   รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
จัดหาพัสดุประจำปี
งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์
งานสาธารณสุข
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ่อหิน
งานบริหารงานบุคคล
ประกาศ ก.อบต.จ.ตรัง
ประกาศ มติ ก.ท.จ/ก.อบต.จ.ตรัง
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 5
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุคนพิการ
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบกองทุน LTC
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ITA
(18/05/2566) ประชุมประชาคมตำบลบ่อหิน เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น     รายละเอียด
 
(8/05/2566) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566     รายละเอียด   (11/04/2566) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2566   รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว
: เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตใช้เรือประมง
: เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 
ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566

ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์โครงการจัดการขยะเปียกในครัวเรือนตำบลบ่อหินอย่างถูกสุขลักษณะ ประจำปีงบประมาณ 2566 : เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ่อหิน
: เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2565 
>> ดูทั้งหมด
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ยกเลิกประกาศโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆโดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566
>> ดูทั้งหมด  
ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม)
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566
เผยแพร่ 31 มีนาคม  2566
  >> ดูทั้งหมด  
นายวัฒนชัย ชูเกิด
089 6513113
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน
แนวปฏิบัติเรื่องการจัดการเรื่อง
การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลการปฏิบัติงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
ในการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิตการให้บริการ
0-7524-8217
0-75248217
QR Code APP บ่อหินสมาร์ทซิตี้
หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง
ข่าวการรับสมัครงาน
 
 
นับตั้งแต่ 26 มกราคม 2559