หน้าแรก ข้อมูล อบต. ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ข่าวประกวดราคา กระดานสนทนา
ยินดีต้อนรับสุ่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (www.bohin.org)
ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่ อบต.
กระดานข่าว
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
งานกิจการสภา
งานพัฒนาชุมชน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.
การปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
แบบฟอร์มบริการประชาชน
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
การเลื่อนระดับดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ประกาศเงินเพิ่ม ฉบับที่ 4
ค่าจ้างพนักงานจ้าง ฉบับที่ 3
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 4
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 5
เอกสารดาวน์โหลด
 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน [ 19-21 ตุลาคม 2563]  
ประขุมประชาคมการจัดทำแผนสุขภาพสุขภาพ อบต.บ่อหิน [ 27 สิงหาคม 2563]     โครงการอบรมให้ความรู้ฟื้นฟูสุขภาพ แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ [ 6 สิงหาคม 2563]  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันพนักงานจ้างทั่วไป วัน เวลา และสถานที่สอบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การงดเบี้ยปรับ และลดเงินเพิ่ม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน (วิธีการสอบสัมภาษณ์)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรค COVID 19
กิจกรรมด้านการป้องกันยาเสพติด
[ 18 / กันยายน /2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเหิม หมู่ที่ 5
[ 18 / กันยายน /2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน
  [ 2 / กันยายน /2563] การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเหิม หมู่ที่ 5
[ 25 / มิถุนายน /2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแคปซีนสายวงแหวน-สองแพรก หมู่ที่ 2
[ 24 / มิถุนายน /2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแคปซีนสายวงแหวน-สองแพรก หมู่ที่ 2  
[ 19 / มิถุนายน /2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน คสล.สายควนครูหัส-น้ำทุ่น หมู่ที่ 5  
   
 
ระเบียบ ประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ตาม ม.39พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [16 มิถุนายน 2563]
ขยายเวลากำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563 [1 มิถุนายน 2563]
ขยายเวลากำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563 [2 มีนาคม 2563]
กำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะภาษีที่จัดเก็บในปี พ.ศ. 2563 [20 ธันวาคม 2562]
ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2562
นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย
นายวัฒนชัย ชูเกิด
ทำเนียบบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี(2564-2566)
 แผนดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติทั่วไป
ทำเนียบบุคลากร
แผนการจัดหาพัสดุ
งบแสดงสถานะทางการเงิน
งบรายรับ-รายจ่าย 2563
แผนการใช้จ่ายเงิน
งานจัดเก็บรายได้
งานแผนที่ภาษีะภาษี
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ทำเนียบบุคลากร
การขอหมายเลขบ้าน
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การขออนุญาตขุดดินถมดิน
การบริการอื่นๆ
ทำเนียบบุคลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ่อหิน
0-7524-8217
0-75248217
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
การลดขั้นตอน
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติ
รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563
แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ อบต.บ่อหิน พ.ศ. 2563
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปี 2561-2563
 
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง อปท.(INFO)
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง (ELE)
ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน (e-plan)
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น (e-LAAS)
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุ คนพิการ (Welfare)
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (localfund)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบ ศพด. อปท. (CCIS)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
รหัส อปท.สำหรับ ฝึกอบรม
จดหมายช่าว
หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองจังหวัดตรัง
ข่าวการรับสมัครงาน
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012

Contact : webmaster

หัวหน้าสำนักปลัด : จัดทำและดูแลเว็บไซด์
   
นับตั้งแต่ 26 มกราคม 2559