ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
     ข้อมูลทั่วไป
     พื้นที่รับผิดชอบ
     ประชากร
     แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
       หน่วยตรวจสอบภายใน
       สำนักปลัด
       กองคลัง
      กองช่าง
       กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานกิจการสภา
งานพัฒนาชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
 
บุคลากรสำนักงานงานปลัด
   
นายปัณณวิชญ์ ณรงค์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.บ่อหิน
เบอร์โทร. 084 6592965
                   
นางสาวดุษฎี ทะระเกิด
นักทรัยากรบุคคล ชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก นางนารีนา คงห้อย
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
     
 
                   
  นิติกร ปก/ชก   นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ปก/ชก   นักวิชาการสาธารณสุข ปก/ชก  
         
       
   นางกนกวรรณ มูสิกะนิลพันธ์
 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
 
         
                   
นางสาวทิพย์สุดา รักทรัพย์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวอรอุมา ทองศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพลอยพัชร์ สุขจีน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
     
                   
นายสุภาพ เมืองแก้ว
 คนงานทั่วไป
นายชิติพัทธ์ ชูเสียงแจ้ว
พนักงานขับรถยนต์
นายบุตร สมัยสง
 นักการ
     
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
  258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
  โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012