ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
     ข้อมูลทั่วไป
     พื้นที่รับผิดชอบ
     ประชากร
     แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
       สำนักปลัด
       กองคลัง
      กองช่าง
       กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานกิจการสภา
งานพัฒนาชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ผลงาน อบต.
งบแสดงสถานะทางการเงิน 2564
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บุคลากรสำนักงานงานปลัด
   
นายปัณณวิชญ์ ณรงค์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.บ่อหิน
 
เบอร์โทร. 084 6592965
                   
  นางสาวดุษฎี ทะระเกิด
นักทรัยากรบุคคล
  นางสาวนัฏฐกันย์ เนียมชูชื่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
  นางนารีนา คงห้อย
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
 
เบอร์โทร. 088 1697441   เบอร์โทร.   เบอร์โทร. 094 5825004  
 
             
   นางกนกวรรณ มูสิกะนิลพันธ์
 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
  เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน  
เบอร์โทร. 089 4702738 เบอร์โทร.  
                   
  นางสาวทิพย์สุดา รักทรัพย์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
  นางสาวอรอุมา ทองศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวพลอยพัชร์ สุขจีน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
 
เบอร์โทร. 093 5825289 เบอร์โทร. เบอร์โทร. 089 2889842
                   
  นายสุภาพ เมืองแก้ว
 คนงานทั่วไป
  นายชิติพัทธ์ ชูเสียงแจ้ว
พนักงานขับรถยนต์
  นายบุตร สมัยสง
 นักการ
 
เบอร์โทร. เบอร์โทร. 061 12487505 เบอร์โทร. 062 2358324
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
  258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
  โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012