ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
     ข้อมูลทั่วไป
     พื้นที่รับผิดชอบ
     ประชากร
     แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
       สำนักปลัด
       กองคลัง
      กองช่าง
       กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานกิจการสภา
งานพัฒนาชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ข่าวการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
รายละเอียด :  ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
 
  รายการ หนังสือลงวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
1 มิ.ย 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ศพด.บ้ายดุหน หมู่ที่ 3  
22 เม.ย 65
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
22 เม.ย 65
ระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหิน หมูที่ 6  
20 เม.ย 65
20 เม.ย 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหิน หมู่ที่ 6โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส (e-bidding)  
7 เม.ย 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดุหุน หมู่ที่ 3 โดวิิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ (e-bidding)  
7 เม.ย 65
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดุหุน หมู่ที่ 3  
24 มี.ค. 65
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหิน หมู่ที่ 6  
23 มี.ค. 65
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้าง
ถนนพาราแอสฟัลท์ติก สายไสต้นวา-นาออก หมู่ที่ 4
  3 ธ.ค. 64
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน  
3 ธ.ค. 64
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนสายไสต้นวา-นาออก หมู่ที่ 4  
11 พ.ย.64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่องประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายไสต้นวา-นาออก หมู่ที่ 4  
15 ก.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า10,000 ลิตร ถังเหลี่ยม โดยวิธีคัดเลือก  
5 ส.ค. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
4 ส.ค. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564  
23 มิ.ย. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564  
23 มิ.ย. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564   11 มิ.ย. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563  
6 มิ.ย. 64
  ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ ภาค1/2564  
6 มิ.ย. 64
ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference :TOR) และกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ความจุไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร ถังเหลี่ยมจำนวน 1 คัน  
31 พ.ค. 64
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
  258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
  โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012