ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
ข้อมูลทั่วไป อบต.
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
    ข้อมูลทั่วไป
    พื้นที่รับผิดชอบ
    ประชากร
    แผนที่
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
ข้อมูลการติดต่อ
สาสน์จากนายก
ข้อมูลบุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหาร อบต.บ่อหิน
สมาชิกสภา อบต.บ่อหิน
หัวหน้าส่วนราชการ
พนักงานส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
อำนาจหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ข้อมูลการดำเนินงาน
งานกิจการสภา
งานนโยบายและแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ป
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติทั่วไป
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน
งานบริหารงานคลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดเก็บรายได้ ปี 2566
รายงานประมาณการรายจ่าย ปี 2566
งบแสดงสถานะทางการเงิน 2565
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณี 2565
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหา
พัสดุประจำปี
งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์
งานสาธารณสุข
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ่อหิน
งานบริหารงานบุคคล
ประกาศ ก.อบต.จ.ตรัง
ประกาศ มติ ก.ท.จ/ก.อบต.จ.ตรัง
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 5
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุคนพิการ
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบกองทุน LTC
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ITA
ข่าวการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายร่วมใจพัฒนา 2 หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหินลูกช้าง หมู่ที่ 7
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนถมดินลูกรังหรือหินผุพร้อมกรีตบดอัด ถนนสายเกาะอ้ายกลิ้ง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 7
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนถมดินลูกรังหรือหินผุพร้อมกรีตบดอัด ถนนสายเกาะกลาง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนถมดินลูกรังหรือหินผุพร้อมกรีตบดอัด ถนนสายร่วมใจพัฒนา 2 หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.(ของเดิม) ถนนสายสิเกา-ไสต้นวา หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหินลูกช้าง หมู่ที่ 7
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายร่วมใจพัฒนา 2 หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านใหม่-เลี่ยงเมือง หมู่ที่ 7
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมหล่อสำเร็จรูป(มอก.)ถนนสายสิเกา-ไสต้นวา หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.(ของเดิม) ถนนสายสิเกา-ไสต้นวา หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ยกเลิกประกาศโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆโดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ : 30 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการ อบต.บ่อหินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆของ อบต.บ่อหิน : 16 ม.ค. 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิไช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อด่อสร้างที่การ อบต.บ่อหิน และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ : 16 ม.ค. 2566
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราเเอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทุ่งโพธิ์ - นาตีน หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 4 : 13 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : 11 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทุ่งโพธิ์-บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 : 7 ธ..ค. 2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใน่งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทุ่งโพธิ์-นาตีน หมู่ที่ 4-หมู่ที่7 : 30 พ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านปากคลอง : 10 พ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกวศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญยาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว โครงการบ่อหินสมาร์ทซิตี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 20 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกวศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางบรรทุก(ดีเซล) แบบธรรมดา ขนาด 1 ตัน : 19 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกวศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบ่อหินสมาร์ทซิตี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 19 ต.ค. 2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิไช่งานก่อสร้าง โครงการบ่อหินสมาร์ทซิตี้ : 17 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : 17 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกวศราคาซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางบรรทุก(ดีเซล) แบบธรรมดา ขนาด 1 ตัน : 5 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 : 4 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) : 4 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง กำนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อบต.บ่อหิน : 3 ต.ค. 2565