ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
     ข้อมูลทั่วไป
     พื้นที่รับผิดชอบ
     ประชากร
     แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
       สำนักปลัด
       กองคลัง
      กองช่าง
       กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานกิจการสภา
งานพัฒนาชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
              ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายละเอียด :   ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบการประกวดนางนพมาศ (รุ่นเยาว์) งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565
ระเบียบการและเกณฑ์การตัดสินกระทง "งานประเพณีวันลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ประจำปี 2565"
ระเบียบการและเกณฑ์การตัดสิน การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง*** งานประเพณีวันลอยกระทง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ประจ าปี 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง  รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันพนักงานจ้างตามภารกิจ วัน เวลา และสถานที่สอบ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว  
  ประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
  ประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แผ่นพับภาษีป้ายใหม่ ๒๕๖๕
  ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่ลุกล้ำทางสาธารณะ
  ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การงดเบี้ยปรับและลดเงินเพิ่ม
 ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการคอรัปชั่น
กิจกรรมด้านการป้องกันยาเสพติด
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.บ่อหิน  
 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจในการให้บริการประชาชน  
 
 
     
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
  258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
  โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012