ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
ข้อมูลทั่วไป อบต.
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
    ข้อมูลทั่วไป
    พื้นที่รับผิดชอบ
    ประชากร
    แผนที่
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
ข้อมูลการติดต่อ
สาสน์จากนายก
ข้อมูลบุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหาร อบต.บ่อหิน
สมาชิกสภา อบต.บ่อหิน
หัวหน้าส่วนราชการ
พนักงานส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
อำนาจหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ข้อมูลการดำเนินงาน
งานกิจการสภา
งานนโยบายและแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ป
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติทั่วไป
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน
งานบริหารงานคลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดเก็บรายได้ ปี 2566
รายงานประมาณการรายจ่าย ปี 2566
งบแสดงสถานะทางการเงิน 2565
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณี 2565
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหา
พัสดุประจำปี
งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์
งานสาธารณสุข
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ่อหิน
งานบริหารงานบุคคล
ประกาศ ก.อบต.จ.ตรัง
ประกาศ มติ ก.ท.จ/ก.อบต.จ.ตรัง
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 5
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุคนพิการ
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบกองทุน LTC
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ITA
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายละเอียด :   ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี2566 : เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2566 
  รายงานข้อมูลตลาดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 
ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี2566 : เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 
ประชาสัมพันธ์บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว : เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 
   ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตใช้เรือประมง : เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เต้นบาสโลบ ที่ท่าเทียบเรือหาดคลองสน 23 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. : เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ : เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566
ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 : เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์โครงการจัดการขยะเปียกในครัวเรือนตำบลบ่อหินอย่างถูกสุขลักษณะ ประจำปีงบประมาณ 2566 : เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของอบต.บ่อหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ่อหิน เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2565 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง  รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันพนักงานจ้างตามภารกิจ วัน เวลา และสถานที่สอบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว  
ประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แผ่นพับภาษีป้ายใหม่ ๒๕๖๕
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่ลุกล้ำทางสาธารณะ
ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การงดเบี้ยปรับและลดเงินเพิ่ม
 ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการคอรัปชั่น
กิจกรรมด้านการป้องกันยาเสพติด
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.บ่อหิน  
 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจในการให้บริการประชาชน