ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565
(27/07/2565) นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน พร้อมรองนายก เลขานุการนายก สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการการ/พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านดุหุน โรงเรียนบ้านหัวหิน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.ทุกหมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวีนเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง ประจำปี 2565
 
     
         
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 ถนนรัษฎานุประดิษฐ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012