คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี
ประชุมประชาคมตำบลบ่อหิน เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. คณะกรรกมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ได้จัดประชุมประชาคมตำบลบ่อหิน เพื่อเพื่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
ณ ศาลาประชาคมอำเภอสิเกา