คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
     ข้อมูลทั่วไป
     พื้นที่รับผิดชอบ
     ประชากร
     แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหาร อบต.บ่อหิน
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สำนักงานปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานที่ดำเนินการ
งานกิจการสภา
งานพัฒนาชุมชน
งานสาธารณสุข
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ่อหิน
อำนาจหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานบริหารงานบุคคล
ประกาศ ก.อบต.จ.ตรัง
ประกาศ มติ ก.ท.จ/ก.อบต.จ.ตรัง
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 5
งานบริหารงานบุคคล
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุคนพิการ
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ITA
บุคลากรกองช่าง
       
  นายปรีชา หะสัง
นายช่างโยธา ชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
         
 
             
  นายปรีชา หะสัง
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
  นางสาวมาลาทิพย์ โชติช่วง
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
 
       
 
   
  นางสาวอัมนวย เส้งสุย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   นายนรินทร์ แสงแก้ว
ผู้ช่วยช่างโยธา
  นายบุญลือ ชัยสุข
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 
                         
 
                   
  นายพราชันชัย สำเร็จ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา
  นายณัฐพล ดำทั่ว
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
  นายนิคม อุณพันธุ์
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
                         
 
                   
  นายมานะศักดิ์ ผอมถึง
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
  นายทวีศักดิ์ ษัฏเสน
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
  นายวรากร ชัยพล
คนงานทั่วไป
 
                         
 
       
  นายกิติศักดิ์ ทองขำดี
พนักงานผลิตน้ำประปา