คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
     ข้อมูลทั่วไป
     พื้นที่รับผิดชอบ
     ประชากร
     แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหาร อบต.บ่อหิน
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
    สำนักงานปลัด
   กองคลัง
    กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานที่ดำเนินการ
งานกิจการสภา
งานพัฒนาชุมชน
งานสาธารณสุข
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ่อหิน
อำนาจหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานบริหารงานบุคคล
ประกาศ ก.อบต.จ.ตรัง
ประกาศ มติ ก.ท.จ/ก.อบต.จ.ตรัง
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 5
งานบริหารงานบุคคล
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุคนพิการ
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ITA
       
  นายเติมศักดิ์ หมื่นจง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
 
  086 2748737  
   
  นายสมยศ อ๋งยิ้ว
รองประธานสภา อบต.บ่อหิน
  นายวัฒนชัย ชูเกิด
เลขานุการสภา อบต.บ่อหิน
 
  089 8723514   089 6513113  
 
                   
  นายสมชาย เยาว์ดำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
  นายสุกิจ ทองหอม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
  นายอำนาจ ปูเงิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
 
       
 
                   
  นายสมยศ อ๋องยิ้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
  นายสุวิทย์ มะลิวัลย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
  นายสุธรรม คนเที่ยง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
 
       
 
                   
  นายเติมศักดิ์ หมื่นจง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
  นายชัยทัศน์ เชียงใหม่
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
  นายดนัย บุญญา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9