ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ประมวลภาพกิจกรรม
กระดานข่าว
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต
หัวหน้าส่วนราชการ
     สำนักปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุ คนพิการ
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบ ศพด. อปท. (CCIS)
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
รหัส อปท. สำหรับ ฝึกอบรม
เว็บไซต์ อปท.
 
 
       
 
นางวัลลี เงินสี 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
             
  นายอิสมาแอน บุญญา 
รองประธานสภาฯ
  นายวัฒนชัย ชูเกิด 
เลขานุการสภา ฯ
 
                     
  นายสมคิด กุลวนิช 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นางเอื้องคำ ครชาตรี 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
  นายสุกิจ ทองหอม 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายอุดม ดำทั่ว 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
 
 
                       
  นายอำนาจ ปูเงิน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
  นายภาคภูมิ สมันหลี 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
  นายสมยศ อ๋องยิ้ว 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4  
 
                     
 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นางวัลลี เงินสี 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
  นายเกียรติวุฒิ รำภา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายสุธรรม คนเที่ยง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
 
 
                       
  นายเติมศักดิ์ หมื่นจง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
  นายสิทธิชัย ป่าสูง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
  นายอิสมาแอน บุญญา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นายเส็น สันหยี 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
 
             
  นายเกม รัตนตรัง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012