ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่ อบต.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต
หัวหน้าส่วนราชการ
       สำนักปลัด
       กองคลัง
      กองช่าง
       กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุ คนพิการ
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา 
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
เว็บไซต์ อปท.
   
 
 วิสัยทัศน์
"บูรณาการศึกษา ชาวประชาเป็นหนึ่งเดียว ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม นำสู่ตำบลจัดการตนเอง"
 พันธกิจ
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล
3. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนาการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี
6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
7. การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม และที่ได้รับโอนจาการกระจายอำนาจจากรัฐบาล
8. การเพิ่มศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้นำและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพโดย ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอื่น ๆ
 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการ และอยู่อย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมการศึกษาและประชาชนได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
4. ครอบครัวมีรายได้มากกว่ารายจ่าย
5. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เพียงพอและทั่วถึง
6. มีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็วและได้มาตรฐาน
7. การบริการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
8. ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และการบริหารจัดการ
9. ประชาชนมีความปลอดภัย
10.ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
     258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
    โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012