คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี
ประชุมประชาคมการจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน และประชุมโครงการสังคมสูงวัย