ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
     ข้อมูลทั่วไป
     พื้นที่รับผิดชอบ
     ประชากร
     แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
       สำนักปลัด
       กองคลัง
      กองช่าง
       กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานกิจการสภา
งานพัฒนาชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
          Q&A
    ข้อมูลทั้งหมด
   คำถามที่พบบ่อย การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเเด็กแรกเกิด
  คำถามที่พบบ่อย การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
  คำถามที่พบบ่อย การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
  คำถามที่พบบ่อย การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  คำถามที่พบบ่อย การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
  คำถามที่พบบ่อย การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  คำถามที่พบบ่อย การรับชำระภาษีป้าย
   คำถามที่พบบ่อย การขออนุญาตใช้น้ำประปา
 
   
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
  258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
  โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012