หน้าหลัก ข้อมูล อบต. ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กระดานสนทนา
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
     ข้อมูลทั่วไป
     พื้นที่รับผิดชอบ
     ประชากร
     แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักงานปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานกิจการสภา
งานพัฒนาชุมชน
งานสาธารณสุข
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ่อหิน
ช่องทางการแจ้งแบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรการการป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาในทางสาธารณะ

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือรุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
      
ทั้งนี้องค์การบริหาส่วนตำบลบ่อหินจึงได้จัดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแส
ป้ายโฆษณา
หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โดยมีช่องทางในการแจ้งแบาะแสดังนี้
      1. แจ้งด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
      2. แจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7529 1012
      
3. แจ้งทางโทรสารหมายเลข 0 7529 1012
       4. แจ้งทางเว็บไซด์ www.bohin.org
      5.
แจ้งทางเฟสบุ๊ค Facebook /อบต.บ่อหิน
      6.
e-mail : saraban 06920507@dla.go.th ,bohin075@gmail.com

มาตรการป้องกันการละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

หนังสือสั่งการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012