ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
นายธรรมฤทธิ์ เขาบาท
093 5753350
ข้อมูลทั่วไป อบต.
ประวัติและข้อมูลทั่วไป
  - ข้อมูลทั่วไป
  - พื้นที่รับผิดชอบ
  - ประชากร
  - แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
- องค์การบริหารส่วนตำบล
- หน่วยงานตรวจสอบภายใน
- สำนักงานปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นโยบายของผู้บริหาร
- คำแถลงนโนบายของผู้บริหาร
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- นโยบายไม่รับของขวัญ No Gife Policy
- สารจากผู้บริหาร
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับท้องถิ่น
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนงาน
แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนการประเมินความเสี่ยงประจำปี
แผนการตรวจสอบภายใน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ/คำสั่ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
คำสั่ง อบต.
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อหิน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การดำเนินงาน
จดหมายข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานกิจการสภา
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานจริยธรรม
มาตรการภายใน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องการร้องเรียน
    ร้องทุกข์
รายงานข้อมูลทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ITA
LPA
บริการประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
สภาองค์กรชุมชน
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
คู่มือมาตรฐานและการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ่อหิน
บริการออนไลน์
  - ศูนย์บริการร่วม (One Stop Service)
  - ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องทั่วไป
  - ร้องเรียนเรื่องการทุจริจ
  - ช่องทางการแจ้งเบะแสป้ายโฆษณา
  - กระดานถามตอบ (Q&A)
  - ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ
  - ระบบตรวจสอบสิทธิผู้รับเงินอุดหนุน
  เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
คำถามที่พบบ่อย
ติดต่อ/แผนที่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
 
 
กิจกรรมทั้งหมด คลิ๊ก
(9/04/2567) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2567   รายละเอียด (18/03/2567) กิจกรรมจิตอาสาบริเวณท่าเทียบเรือหาดคลองสน หมู่ที่ 2   รายละเอียด (11/03/2567) การจัดตั้งธนาคารขยะบ้านใหม่ หมู่ที่ 7   รายละเอีย
(7/03/2567) โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนตำบลบ่อหิน   รายละเอียด (29/02/2567) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและเจ้าหน้าที่ อบต.
  รายละเอียด
(7/02/2567) ประชุมประชาคมตำบลบ่อหิน เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำร่างข้อบัญญัติ ท่าเทียบเรือ   รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด คลิ๊ก

ประกาศ อบต.บ่อหิน เรื่อง ราคาประเมินทรัพย์สินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่ตัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2567
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567

ประกาศ อบต.บ่อหิน เรื่อง ระเบียบการแข่งขันกีฬา อบต.บ่อหินคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 22 ประจำปี 2567 (ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปัคตะกร้อ)
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567
ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลบ่อหินเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำร่างข้อบัญญัติ อบต.เรื่องการบริหารจัดการท่าเรือคลองสน
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าตอบแบบวัด EIT ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าตอบแบบวัด IIT ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ในเขต อบต.
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด คลิ๊ก
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านนายเจิม ดำชูเเก้ว หมู่ที่ 4

เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายนาออก - นาตีน หมู่ที่ 4

เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศสาระสำคัญของสัญญาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหินลูกช้าง หมู่ที่ 7
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศสาระสำคัญของสัญญาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายร่วมใจพัฒนา 2 หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566
ช่องทางการสื่อสารของอค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหินดำเนินงาน
0-7529-1012 0-7529-1012
ช่องทางการสอบถามข้อมูลต่างๆ
QR Code Facebook อบต. QR Code Line official Account
     
หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง
 
 
นับตั้งแต่ 27 ตุลาคม 2566