ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
นายธรรมฤทธิ์ เขาบาท
093 5753350
ข้อมูลทั่วไป อบต.
ประวัติและข้อมูลทั่วไป
  - ข้อมูลทั่วไป
  - พื้นที่รับผิดชอบ
  - ประชากร
  - แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
- องค์การบริหารส่วนตำบล
- หน่วยงานตรวจสอบภายใน
- สำนักงานปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นโยบายของผู้บริหาร
- คำแถลงนโนบายของผู้บริหาร
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- นโยบายไม่รับของขวัญ No Gife Policy
- สารจากผู้บริหาร
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับท้องถิ่น
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนงาน
แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนการประเมินความเสี่ยงประจำปี
แผนการตรวจสอบภายใน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ/คำสั่ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
คำสั่ง อบต.
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อหิน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
การดำเนินงาน
จดหมายข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภา
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน
งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานการร้องเรียนร้องทุกข์
รายงานข้อมูลทางการเงิน
รายงานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุุคลประจำปี
รายงานผลความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ITA
LPA
บริการประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
คู่มือมาตรฐานและการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ่อหิน
บริการออนไลน์
  - ศูนย์บริการร่วม (One Stop Service)
  - ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องทั่วไป
  - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริจ
  - ช่องทางการแจ้งเบะแสป้ายโฆษณา
  - กระดานถามตอบ (Q&A)
  - ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ
  - ระบบตรวจสอบสิทธิผู้รับเงินอุดหนุน
  เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
คำถามที่พบบ่อย
ติดต่อ/แผนที่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
 
 
กิจกรรมทั้งหมด คลิ๊ก
(12/07/2567) 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร   รายละเอียด (21/05/2567) ประชุมประชาคมตำบลบ่อหิน เพื่อเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น   รายละเอียด (9/05/2567) พิธีปิดการแข่งขันกีฬา อบต.บ่อหินคัพ
ครั้งที่ 22 ประจำปี 2567
  รายละเอียด
(23/04/2567) ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.บ่อหิน  รายละเอียด (20/04/2567) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อบต.บ่อหินคัพ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2567   รายละเอียด (9/04/2567) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2567   รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด คลิ๊ก
ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) เรื่อง คำขอจัดตั้งป่าชุมชนและแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชนบ้านไสต้นวา หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2567
ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง ยกเลิกการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567

ประกาศ อบต.บ่อหิน เรื่อง ราคาประเมินทรัพย์สินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่ตัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2567
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด คลิ๊ก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายโคกโดน หมู่ที่ 1

เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายเจิม ดำชูแก้ว หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านนายเจิม ดำชูเเก้ว หมู่ที่ 4

เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายนาออก - นาตีน หมู่ที่ 4

เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศสาระสำคัญของสัญญาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหินลูกช้าง หมู่ที่ 7
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566
ช่องทางการสื่อสารของอค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหินดำเนินงาน
0-7529-1012 0-7529-1012
ช่องทางการให้บริการออนไลน์ (E-Service)
ช่่องทางการสอบถามข้อมูล (Q&A)
QR Code Facebook อบต. QR Code Line official Account
หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 
นับตั้งแต่ 27 ตุลาคม 2566