ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
ข้อมูลทั่วไป อบต.
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
    ข้อมูลทั่วไป
    พื้นที่รับผิดชอบ
    ประชากร
    แผนที่
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
ข้อมูลการติดต่อ
สาสน์จากนายก
ข้อมูลบุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหาร อบต.บ่อหิน
สมาชิกสภา อบต.บ่อหิน
หัวหน้าส่วนราชการ
พนักงานส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
อำนาจหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ข้อมูลการดำเนินงาน
งานกิจการสภา
งานนโยบายและแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ป
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติทั่วไป
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน
งานบริหารงานคลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดเก็บรายได้ ปี 2566
รายงานประมาณการรายจ่าย ปี 2566
งบแสดงสถานะทางการเงิน 2565
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณี 2565
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหา
พัสดุประจำปี
งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์
งานสาธารณสุข
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ่อหิน
งานบริหารงานบุคคล
ประกาศ ก.อบต.จ.ตรัง
ประกาศ มติ ก.ท.จ/ก.อบต.จ.ตรัง
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 5
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุคนพิการ
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบกองทุน LTC
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ITA
สาส์นจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
               สวัสดีครับ การพัฒนาตำบลบ่อหิน เป็นนโยบายสำคัญที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน จะต้องดูแลปัญหาร่วมกับ
ราชการอื่นๆ การที่ตำบลบ่อหินจะพัฒนาได้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม ควรที่จะต้องริเริ่มในเรื่องการประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อจะได้ร่วมกันดำเนินการที่จะพัฒนาให้ตำบลบ่อหิน ได้อย่างเป็นรูปธรรม ความร่วมมือ ความร่วมแรงร่วมใจในการทำงานของทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และข้าราชการประจำยังคงดำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อความเจริญของท้องถิ่นและความผาสุกของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหินจะต้องเตรียมการรองรับการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ต่างๆจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เพื่อกระจายสู่ท้องถิ่นซึ่งเราจะต้องร่วมวางแผนร่วมคิดร่วมทำเพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์และสามารถกระจายความเจริญและความผาสุกไปยังพี่น้อง ประชาชนในทุกพื้นที่ของตำบลบ่อหินให้จงได้
             กระผมและทีมงานพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกๆ ท่านเพื่อจะนำข้อเสนอแนะต่างๆ เหล่านั้นไปพิจารณาดำเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนตำบลบ่อหินต่อไป


                                                                                                                                       นายธรรมฤทธิ์ เขาบาท
                                                                                                                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน