ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
การสำรวจ RE3 X-RAY โครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น ปลัดอำเภอประสานงานตำบลบ่อหิน ท้องถิ่นอำเภอ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.ลงพื้นที่ RE-X-RAY ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม