คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
     ข้อมูลทั่วไป
     พื้นที่รับผิดชอบ
     ประชากร
     แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหาร อบต.บ่อหิน
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
      หน่วยตรวจสอบภายใน
     สำนักงานปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานที่ดำเนินการ
งานกิจการสภา
งานพัฒนาชุมชน
งานสาธารณสุข
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ่อหิน
อำนาจหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานบริหารงานบุคคล
ประกาศ ก.อบต.จ.ตรัง
ประกาศ มติ ก.ท.จ/ก.อบต.จ.ตรัง
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 5
งานบริหารงานบุคคล
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุคนพิการ
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ITA
พื้นที่ความรับผิดชอบ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน มีเนื้อที่ทั้งหมด  124 ตารางกิโลเมตรหรือ 75,937.5 ไร่  แยกเป็นแต่ละหมู่บ้านได้ดังนี้
หมู่ที่/ชื่อบ้าน
เนื้อที่
 
หมู่ที่  1   บ้านบ่อหิน จำนวน    9,245 ไร่  
หมู่ที่  2   บ้านพรุจูด จำนวน  11,815 ไร่ 
หมู่ที่  3   บ้านดุหุน จำนวน   8,450 ไร่
หมู่ที่  4   บ้านไสต้นวา จำนวน  14,950 ไร่ 
หมู่ที่  5   บ้านไร่ออก จำนวน 17,500 ไร่
หมู่ที่  6   บ้านหัวหิน จำนวน    1,835 ไร่
หมู่ที่  7   บ้านใหม่-ทุ่งโพธิ์  จำนวน 15,235 ไร่
หมู่ที่  8   บ้านโต๊ะบัน    จำนวน  915 ไร่
หมู่ที่  9   บ้านปากคลอง จำนวน    4,525 ไร่
- เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มหมู่ จำนวน 7 หมู่ คือ 2,3,4,5,6,8,9
- เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน จำนวน 2 หมู่ คือ 1, 7
- จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 9 คน ชาย 9 คน หญิง 0 คน
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ชื่อ นายเติมศักดิ์ หมื่นจง
- รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ชื่อ นายสมยศ อ๋องยิ้ว
- เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ชื่อ นายวัฒนชัย ชูเกิด
- นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ชื่อ นายธรรมฤทธิ์ เขาบาท
- รองนายก อบต.คนที่ 1 ชื่อ นายจำรัส ผลบุญ
- รองนายก อบต.คนที่ 2 ชื่อ นายเดชา ชัยพล
- เลขานุการนายก อบต. ชื่อ นายไพรัช คงตำหนิ
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ชื่อ นายวัฒนชัย ชูเกิด