คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี
ข้อมูลทั่วไป อบต.
ประวัติและข้อมูลทั่วไป
  - ข้อมูลทั่วไป
  - พื้นที่รับผิดชอบ
  - ประชากร
  - แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
  - องค์การบริหารส่วนตำบล
  - หน่วยงานตรวจสอบภายใน
  - สำนักงานปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นโยบายของผู้บริหาร
- คำแถลงนโนบายของผู้บริหาร
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- นโยบายไม่รับของขวัญ No Gife Policy
- สารจากผู้บริหาร
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับท้องถิ่น
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนงาน
แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนการประเมินความเสี่ยงประจำปี
แผนการตรวจสอบภายใน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ/คำสั่ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
คำสั่ง อบต.
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อหิน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การดำเนินงาน
จดหมายข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานกิจการสภา
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานจริยธรรม
มาตรการภายใน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ร้องทุกข์
รายงานข้อมูลทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ITA
LPA
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน
รายละเอียด :  กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน
                      ประวัติความเป็นมาของกองทุนฯ 
                      คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน 
                       แบบประเมินตนเองของกองทุน 
                      โปรแกรมระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
                      โปรแกรม Long Term Care (LTC) 
                      ตรวจสอบการโอนเงินของ สปสช. 
                      คู่มือ แบบฟอร์ม สื่อ กองทุน 
                      รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน ประจำปี 2566  
                      แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน 2566 
                      แผนงานการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน 2566 
                      รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน ประจำปี 2566  
                      แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน 2567 
                      แผนงานการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน 2567 
ระเบียบ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ
                      ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2561 
                      ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับ 2 
                      ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 
                      ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 4 
                      คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 (สปสช.) 
                  โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2566