ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
ข้อมูลทั่วไป อบต.
ประวัติและข้อมูลทั่วไป
  - ข้อมูลทั่วไป
  - พื้นที่รับผิดชอบ
  - ประชากร
  - แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
- องค์การบริหารส่วนตำบล
- หน่วยงานตรวจสอบภายใน
- สำนักงานปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นโยบายของผู้บริหาร
- คำแถลงนโนบายของผู้บริหาร
- เจตจำนวสุจริตของผู้บริหาร
- นโยบายไม่รับของขวัญ No Gife Policy
- สารจากผู้บริหาร
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับท้องถิ่น
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนงาน
แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนการประเมินความเสี่ยงประจำปี
แผนการตรวจสอบภายใน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ/คำสั่ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
คำสั่ง อบต.
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อหิน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การดำเนินงาน
จดหมายข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานกิจการสภา
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานจริยธรรม
มาตรการภายใน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องการร้องเรียน
  ร้องทุกข์
รายงานข้อมูลทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ITA
LPA
บริการประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
สภาองค์กรชุมชน
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
คู่มือมาตรฐานและการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ่อหิน
บริการออนไลน์
  - ศูนย์บริการร่วม (One Stop Service)
  - ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องทั่วไป
  - ร้องเรียนเรื่องการทุจริจ
  - ช่องทางการแจ้งเบะแสป้ายโฆษณา
  - กระดานถามตอบ (Q&A)
  - ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ
  - ระบบตรวจสอบสิทธิผู้รับเงินอุดหนุน
    เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
คำถามที่พบบ่อย
ติดต่อ/แผนที่
ประวัติความเป็นมาตำบลบ่อหิน
  เล่ากันว่ามีบ่อน้ำอยู่แห่งหนึ่งที่เมื่อยามคลื่นซัดน้ำทะเลเข้าหาฝั่งความแรงของคลื่นทำให้น้ำทะเลไปในบ่อ ซึ่งเป็นบ่อน้ำที่เกิดขึ้นเอง ตามธรรมชาติ แต่ที่น่าแปลกใจ คือ เมื่อนำน้ำในบ่อไปใช้ ปรากฎว่าน้ำในบ่อดังกล่าวกลายเป็นน้ำจืดและสามารถนำมาบริโภคได้ตลอดทั้งปี ชาวบ้านจึงเรียก บ่อน้ำดังกล่าวว่า " บ่อหิน" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งยังปรากฏหลักฐานอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านพรุจูด จนถึงปัจจุบัน  
 
รายชื่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ่อหิน
 
นายบุญชอบ กาฬสุวรรณ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านบ่อหิน
นายนิกร ทองหอม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านพรุจูด
นายสมบูรณ์ ตรงบาตัง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านดุหุน
นายสุนทร แซ่เลี้ยว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านไสต้นวา
นายอรรถพล หมื่นรักษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านไร่ออก
นายบุญฤทธิ์ รำภา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวหิน
นายธรรมรัศมิ์ คงหวาน กำนันตำบลบ่อหิน (หมู่ที่ 7 )
นางวลัยพร บุญญา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านโต๊ะบัน
นายเกษม บุญญา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านปากคลอง