คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี
ข้อมูลทั่วไป อบต.
ประวัติและข้อมูลทั่วไป
  - ข้อมูลทั่วไป
  - พื้นที่รับผิดชอบ
  - ประชากร
  - แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
  - องค์การบริหารส่วนตำบล
  - หน่วยงานตรวจสอบภายใน
  - สำนักงานปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นโยบายของผู้บริหาร
- คำแถลงนโนบายของผู้บริหาร
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- นโยบายไม่รับของขวัญ No Gife Policy
- สารจากผู้บริหาร
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับท้องถิ่น
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนงาน
แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนการประเมินความเสี่ยงประจำปี
แผนการตรวจสอบภายใน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ/คำสั่ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
คำสั่ง อบต.
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อหิน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การดำเนินงาน
จดหมายข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานกิจการสภา
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานจริยธรรม
มาตรการภายใน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ร้องทุกข์
รายงานข้อมูลทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ITA
LPA
ข่าวการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายละเอียด :  ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายเจิม ดำชูแก้ว หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายเจิม ดำชูเเก้ว
หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาออก-นาตีน
หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศสาระสำคัญของสัญญาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหินลูกช้าง หมู่ที่ 7
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศสาระสำคัญของสัญญาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายร่วมใจพัฒนา 2 หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหินลูกช้าง หมู่ที่ 7
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหินลูกช้าง หมู่ที่ 7
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายร่วมใจพัฒนา2 หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายร่วมใจพัฒนา 2 หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหินลูกช้าง หมู่ที่ 7
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนถมดินลูกรังหรือหินผุพร้อมกรีตบดอัด ถนนสายเกาะอ้ายกลิ้ง (ช่วงที่ 1)
หมู่ที่ 7
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566ร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนถมดินลูกรังหรือหินผุพร้อมกรีตบดอัด ถนนสายเกาะกลาง (ช่วงที่ 2)
หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนถมดินลูกรังหรือหินผุพร้อมกรีตบดอัด ถนนสายร่วมใจพัฒนา 2 หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.(ของเดิม) ถนนสายสิเกา-ไสต้นวา หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหินลูกช้าง หมู่ที่ 7
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายร่วมใจพัฒนา 2 หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566
  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านใหม่-เลี่ยงเมือง หมู่ที่ 7 เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมหล่อสำเร็จรูป(มอก.)ถนนสายสิเกา-ไสต้นวา หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.(ของเดิม) ถนนสายสิเกา-ไสต้นวา หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ยกเลิกประกาศโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆโดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ยกเลิกประกาศโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆโดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ :
30 ม.ค. 2566
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการ อบต.บ่อหินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆของ อบต.บ่อหิน
: 16 ม.ค. 2566
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิไช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อด่อสร้างที่การ อบต.บ่อหิน และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ : 16 ม.ค. 2566