คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี
ข้อมูลทั่วไป อบต.
ประวัติและข้อมูลทั่วไป
  - ข้อมูลทั่วไป
  - พื้นที่รับผิดชอบ
  - ประชากร
  - แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
  - องค์การบริหารส่วนตำบล
  - หน่วยงานตรวจสอบภายใน
  - สำนักงานปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นโยบายของผู้บริหาร
- คำแถลงนโนบายของผู้บริหาร
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- นโยบายไม่รับของขวัญ No Gife Policy
- สารจากผู้บริหาร
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับท้องถิ่น
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนงาน
แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนการประเมินความเสี่ยงประจำปี
แผนการตรวจสอบภายใน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ/คำสั่ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
คำสั่ง อบต.
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อหิน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การดำเนินงาน
จดหมายข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานกิจการสภา
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานจริยธรรม
มาตรการภายใน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ร้องทุกข์
รายงานข้อมูลทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ITA
LPA
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายละเอียด :  ข้อบัญญัติงบทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
                        ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566  : ดาวน์โหลดเอกสาร 
                        ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ว่าด้วยการจัดการขยะทั่วไป พ.ศ. 2562  : ดาวน์โหลดเอกสาร 
                        ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ว่าด้วยการจัดการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562  : ดาวน์โหลดเอกสาร 
                        ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน  เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน พ.ศ.2556  : ดาวน์โหลดเอกสาร
                      ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ว่าด้วยการอนุรักษ์การใช้ประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน .ศ.2553  : ดาวน์โหลดเอกสาร 
                      ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  : ดาวน์โหลดเอกสาร 
                      ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  : ดาวน์โหลดเอกสาร 
                      ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  : ดาวน์โหลดเอกสาร