คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี
ข้อมูลทั่วไป อบต.
ประวัติและข้อมูลทั่วไป
  - ข้อมูลทั่วไป
  - พื้นที่รับผิดชอบ
  - ประชากร
  - แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
  - องค์การบริหารส่วนตำบล
  - หน่วยงานตรวจสอบภายใน
  - สำนักงานปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นโยบายของผู้บริหาร
- คำแถลงนโนบายของผู้บริหาร
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- นโยบายไม่รับของขวัญ No Gife Policy
- สารจากผู้บริหาร
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับท้องถิ่น
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนงาน
แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนการประเมินความเสี่ยงประจำปี
แผนการตรวจสอบภายใน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ/คำสั่ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
คำสั่ง อบต.
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อหิน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การดำเนินงาน
จดหมายข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานกิจการสภา
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานจริยธรรม
มาตรการภายใน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ร้องทุกข์
รายงานข้อมูลทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ITA
LPA
ข่าวประชาสัมพันธ
รายละเอียด :  ข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) เรื่อง คำขอจัดตั้งป่าชุมชนและแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชนบ้านไสต้นวา หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2567
ประกาศ อบต.บ่อหิน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567
ประกาศ อบต.บ่อหิน เรื่อง ราคาประเมินทรัพย์สินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่ตัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2567
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567
ประกาศ อบต.บ่อหิน เรื่อง ระเบียบการแข่งขันกีฬา อบต.บ่อหินคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 22 ประจำปี 2567 (ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปัคตะกร้อ)
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567
ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลบ่อหินเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำร่างข้อบัญญัติ อบต.เรื่องการบริหารจัดการท่าเรือคลองสน
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าตอบแบบวัด EIT ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ในเขต อบต.
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ขยายเวลากำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร และการดำเนินงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2566
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(วิธีประชาพิจารณ์) การกู้เงินเพื่อการดำเนินโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
ประชาสัมพันธ์การติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 
รายงานข้อมูลตลาดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ผลการสำรวจปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลบ่อหิน
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2566 
การดำเนินงานองค์กรสุขภาวะ(Happy Workplace) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 
 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ่อหิน
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2565