ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
ข้อมูลทั่วไป อบต.
ประวัติและข้อมูลทั่วไป
  - ข้อมูลทั่วไป
  - พื้นที่รับผิดชอบ
  - ประชากร
  - แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
- องค์การบริหารส่วนตำบล
- หน่วยงานตรวจสอบภายใน
- สำนักงานปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นโยบายของผู้บริหาร
- คำแถลงนโนบายของผู้บริหาร
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- นโยบายไม่รับของขวัญ No Gife Policy
- สารจากผู้บริหาร
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับท้องถิ่น
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนงาน
แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนการประเมินความเสี่ยงประจำปี
แผนการตรวจสอบภายใน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ/คำสั่ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ารแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
คำสั่ง อบต.
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อหิน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การดำเนินงาน
จดหมายข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานกิจการสภา
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานจริยธรรม
มาตรการภายใน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องการร้องเรียน
    ร้องทุกข์
รายงานข้อมูลทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ITA
LPA
Q&A
  ช่่องทางการสอบถามข้อมูล (Q&A)
     
Line official Account
  Q&A คำถามที่พบบ่อย
 

ถาม : การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้มีสิทธิจะได้เงินเดือนละกี่บาท และได้จนถึงเมื่อไหร่
ตอบ : เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่จะจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์มี รายละเอียดดังนี้ >>คลิ๊ก

 

ถาม : สิ่งปลูกสร้างที่จะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืออะไรบ้าง
ตอบ : 1) สิ่งปลูกสร้างที่จะต้องนำมาคำนวณหามูลค่าเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรมและให้หมายความรวมถึงห้องชุดหรือแพที่บุคคลอาจอยู่อาศัย หรือที่มีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย
2) เสาสัญญาณโทรศัพท์เดิมเคยเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน เพราะมีตู้ควบคุมสัญญาณถือว่าใช้ประกอบอุตสาหกรรมแต่ตามกฎหมายนี้ไม่ถือเป็นสิ่งปลูกสร้างเพราะคนไม่สามารถเข้าไปใช้สอยโดยตรงได้
3) สันเขื่อนเป็นพื้นที่ด้านบนของเขื่อนที่อาจมีการสร้างเป็นถนนเพื่อประโยชน์ในการสัญจรและเพื่อการ บำรุงดูแลรักษา เขื่อน สันเขื่อนจึงย่อมเป็นส่วนหนึ่งของเขื่อน เมื่อเขื่อนเป็นสิ่งปลูกสร้าง สันเขื่อนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขื่อนจึงเป็นสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายนี้
4) อาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จไม่ถือเป็นสิ่งปลูกสร้างเพราะหลักการประเมินราคาทรัพย์สินกรณีสิ่งปลูกสร้างต้องมีการคำนวณค่าเสื่อมด้วย

ถาม : แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2567
ตอบ : แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 แนวทางการจ่ายเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการ (e-payment) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินโดยตรงจากรมบัญชีกลาง แทน อบต. โดยกำหนดจ่ายเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือนกรณีตรงกับวันหยุดราชการจะ จ่ายในวันทำการก่อนวันหยุดนั้น ทั้งนี้กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินงบประมาณดังกล่าวเข้าคลังท้องถิ่นภายใน วันที่ 10 ของเดือน ซึ่ง อบต. สามารถเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการ กรณีรับเงินสดได้

 

ถาม : เมื่อขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วจะได้รับเงินเมื่อใหร่
ตอบ : ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไป

 

ถาม : ถ้าจะเปิดประกอบกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
ตอบ : หลักฐานที่นำมายื่นขออนุญาตประกอบกิจการ ได้แก่
บุคคลธรรมดา
1. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
หมายเหตุ เจ้าของกิจการมีกรรมสิทธิ์ในอาคาร ที่ใช้เป็นสถานประกอบการไม่ต้องแนบหลักฐานอื่นเพิ่มเติมหากไม่มีกรรมสิทธิ์ต้องใช้หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่จากผู้ถือกรรมสิทธิ์
นิติบุคคล
1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
เอกสารที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำหนด
1. หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารสถานที่เป็นสถานประกอบการ
2. หนังสือสัญญาเช่า (เอกสารเจ้าของที่ เช่น สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน/โฉนดที่ดิน (ที่ให้ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการ)
4. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์
การขออนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
1 สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจำหน่าย)
2. ใบรับรองแพทย์ผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจำหน่ายสินค้า (ตามแบบ สณ.11)

 

ถาม : การขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ
ตอบ : สำหรับขั้นตอนการขออนุญาตใช้น้ำประปา เอกสารที่ใช้ประกอบ มีดังนี้
- คำร้องการขออนุญาตใช้น้ำประปา จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองช่าง อบต.บ่อหิน จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ โทร. 075291012