คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี
ข้อมูลทั่วไป อบต.
ประวัติและข้อมูลทั่วไป
  - ข้อมูลทั่วไป
  - พื้นที่รับผิดชอบ
  - ประชากร
  - แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
  - องค์การบริหารส่วนตำบล
  - หน่วยงานตรวจสอบภายใน
  - สำนักงานปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นโยบายของผู้บริหาร
- คำแถลงนโนบายของผู้บริหาร
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- นโยบายไม่รับของขวัญ No Gife Policy
- สารจากผู้บริหาร
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับท้องถิ่น
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนงาน
แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนการประเมินความเสี่ยงประจำปี
แผนการตรวจสอบภายใน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ/คำสั่ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
คำสั่ง อบต.
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อหิน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การดำเนินงาน
จดหมายข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานกิจการสภา
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานจริยธรรม
มาตรการภายใน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ร้องทุกข์
รายงานข้อมูลทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ITA
LPA
งานด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์
  > หน้าแรก   > งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์
  รายละเอียด :  รายงานผลการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ
        กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ มอบเงินสวัสดิการ ประจำปี 2566
        กิจกรรมมอบเกียรติบัตรผู้สูงอายุสุขภาพดี ประจำปี 2566
        กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2566
        โครงการการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบ่อหิน ประจำปี 2566
        โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566
        โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2566
        โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ "สูงวัยอย่างมีคุณภาพ สุขภาพกาย สุขภาพใจแข็งแรง ประจำปี 2566
        แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
        แผ่นพับประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย
        แผ่นพับประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ
        รายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2566
  รายละเอียด :   รายงานผลการดำเนินงานด้านคนพิการ
กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านและตรวจสุขภาพผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงตำบลบ่อหิน ประจำปี 2566
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการฝึกอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับคนพิการ ประจำปี 2566
กิจกรรมการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2566
กิจกรรมนำคนพิการร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์คนพิการ ประจำปี 2566
        รายชื่อคนพิการที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2566
  รายละเอียด :   ายงานผลการดำเนินงานด้านอาชีพ
  การส่งเสริมให้ความรู้อาชีพการทำขนมหม้อแกง
  การส่งเสริมให้ความรู้อาชีพการทำปาท่องโก๋
  การส่งเสริมให้ความรู้อาชีพการเพาะเห็ด
  การส่งเสริมให้ความรู้อาชีพการเลี้ยงไก่ไข่
  การส่งเสริมให้ความรู้อาชีพทำน้ำพริกสวรรค์ปลา
  โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
  โครงการส่งเสริมการขจัดความยากจนและพัฒนาด้านอาชีพ
  โครงการส่งเสริมอาชีพเตยปาหนัน
  โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุมชนระดับตำบล
  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนตำบลบ่อหิน
  แผ่นพับผลิตภัณฑ์ชุมชน
  รายละเอียด :   ายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติด
  กิจกรรมเดินรณรงค์การป้องกันยาเสพติด
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด โรคเอดส์ เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
  สื่อประชาสัมพันธ์เรื่องยาเสพติด