คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
     ข้อมูลทั่วไป
     พื้นที่รับผิดชอบ
     ประชากร
     แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหาร อบต.บ่อหิน
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
      หน่วยตรวจสอบภายใน
     สำนักงานปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานที่ดำเนินการ
งานกิจการสภา
งานพัฒนาชุมชน
งานสาธารณสุข
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ่อหิน
อำนาจหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานบริหารงานบุคคล
ประกาศ ก.อบต.จ.ตรัง
ประกาศ มติ ก.ท.จ/ก.อบต.จ.ตรัง
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 5
งานบริหารงานบุคคล
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุคนพิการ
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ITA
จำนวนประชากรของในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ทั้งสิ้น 7,239 คน 
- แยกเป็น ชาย 3,673 คน หญิง 3,566 คน - จำนวนครัวเรือน 2,341 ครัวเรือน
- มีความหนาแน่นเฉลี่ย 58.38  คน/ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่/ชื่อบ้าน ประชากรชาย (คน) ประชากรหญิง (คน) ประชากรรวม (คน) จำนวนครัวเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านบ่อหิน 260 250 510 263
หมู่ที่ 2 บ้านพรุจูด 515 535 1,050 366
หมู่ที่ 3 บ้านบดุหุน 521 510 1,031 272
หมู่ที่ 4 บ้านไสต้นวา 461 521 982 326
หมู่ที่ 5 บ้านไร่ออก 620 578 1,198 375
หมู่ที่ 6 บ้านหัวหิน 168 181 349 121
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่-ทุ่งโพธิ์ 413 369 782 265
หมู่ที่ 8 บ้านโต๊ะบัน 504 445 949 240
หมู่ที่ 9 บ้านปากคลอง 211 177 388 111
รวม 3,697 3,579 7,276 2,341
ข้อมูลเดือนมีนาคม 2565