คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
     ข้อมูลทั่วไป
     พื้นที่รับผิดชอบ
     ประชากร
     แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหาร อบต.บ่อหิน
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สำนักงานปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานที่ดำเนินการ
งานกิจการสภา
งานพัฒนาชุมชน
งานสาธารณสุข
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ่อหิน
อำนาจหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานบริหารงานบุคคล
ประกาศ ก.อบต.จ.ตรัง
ประกาศ มติ ก.ท.จ/ก.อบต.จ.ตรัง
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 5
งานบริหารงานบุคคล
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุคนพิการ
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ITA
งานด้านการพัฒนาชุมชน
 
รายละเอียด :  รายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพ
    โครงการผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์
    โครงการส่งเสริมอาชีพทำประมงให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
   โครงการส่งเสริมอาชีพสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
   โครงการทำผ้ามัดย้อม
   การส่งเสริมการทำหีบห่อบรรจุภัณฑ์
   การนำผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่ม ไปจำหน่ายตามสถานที่ต่างๆ
   แผ่นพับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
รายละเอียด :  รายงานผลการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ
  กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านและตรวจสุขภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง
  โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
  กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
  กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ มอบเงินสวัสดิการ ค่าจัดการศพ
  กิจกรรมมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้สูงอายุ
  แผ่นพับ การเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ ด้านที่ 1
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2564
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ
  รายชื่อผู้สูงอายุตำบลบ่อหิน ประจำปี 2564
รายละเอียด :  รายงานผลการดำเนินงานด้านคนพิการ
  กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านและตรวจสุขภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง
  กิจกรรมบริการฉีดวัคซีน Covid ให้แก่ผู้พิการ ติดเตียง
  กิจกรรมมอบรถโยก ให้แก่ผู้พิการที่มีฐานะยากจน
  กิจกรรมเข้าร่วมงานวันคนพิการสากล
  ขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ
รายละเอียด :  รายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติด
  กิจกรรมรณรงค์การป้องกันยาเสพติด
  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 26 มิ.ย.ของทุกปี วันยาเสพติดโลก
  แผ่นพับยาเสพติด