หน้าแรก ข้อมูล อบต. ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ข่าวประกวดราคา กระดานสนทนา
ยินดีต้อนรับสุ่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (www.bohin.org)
ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่ อบต.
กระดานข่าว
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
งานกิจการสภา
งานพัฒนาชุมชน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.
การปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
แบบฟอร์มบริการประชาชน
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
การเลื่อนระดับดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ประกาศเงินเพิ่ม ฉบับที่ 4
ค่าจ้างพนักงานจ้าง ฉบับที่ 3
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 4
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 5
เอกสารดาวน์โหลด
โครงการ/กิจกรรมงานด้านพัฒนาชุมชน
 
  กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี
ชื่อโครงการ
ดาวน์โหลด
 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลบ่อหิน
ดาวน์โหลด
 โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงคู่วัยเจริญพันธุ์ตำบลบ่อหิน
ประจำปีงบประมาณ 2562
ดาวน์โหลด
 โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีตำบลบ่อหิน (กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก)
ประจำปีงบประมาณ 2562
ดาวน์โหลด
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2562
ดาวน์โหลด
 โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรี การดูแลหญิงตั้งครรภ์มารดา และทารกหลังคลอดตำบลบ่อหิน
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ดาวน์โหลด
 คำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครพัฒนาสตรีตำบลบ่อหิน
ดาวน์โหลด
 แผ่นพับสิทธิและหน้าที่ของสตรีตำบลบ่อหิน
ดาวน์โหลด
 งานชุมนุมสตรี เนื่องในวันสตรีสากล
ดาวน์โหลด
  กิจกรรมด้านคนพิการ
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปี 2564
ดาวน์โหลด
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปี 2564
ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562
ดาวน์โหลด
กิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดตรัง ประจำปี 2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างงานคนพิการด้านสติปัญญา
ดาวน์โหลด

โครงการอบรมให้ความรู้ฟื้นฟูสุขภาพแก่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปี 2562
ดาวน์โหลด
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยความพิการ
ดาวน์โหลด
ข้อบังคับศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลบ่อหิน
ดาวน์โหลด
ระเบียบ มท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการของ อปท. ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
ดาวน์โหลด
ระเบียบ มท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการของ อปท. ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561
ดาวน์โหลด
ระเบียบ มท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการของ อปท. ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559
ดาวน์โหลด
ระเบียบ มท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการของ อปท. พ.ศ.2553
ดาวน์โหลด
     
 
กิจกรรมด้านผู้ด้อยโอกาส/ไร้ที่พึ่ง
โครงการตำบลต้นแบบห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน
ดาวน์โหลด
ประชุมคณะทำงานโครงการตำบลต้นแบบบ่อหิน
ดาวน์โหลด
ข้อมูลการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลกลุ่มไร้ที่พึ่ง
ดาวน์โหลด
แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผุ้ด้อยโอกาส
ดาวน์โหลด
รายชื่อข้อมูลคนไร้ที่พึ่งตำบลบ่อหิน-ประจำปี 2562
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ประสบปัญหาที่ขอรับความช่วยเหลือ
ดาวน์โหลด
  กิจกรรมด้านด้านผู้สูงอายุ
ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปี 2564
ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปี 2563
ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปี 2562
ดาวน์โหลด
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ดาวน์โหลด
โครงการอบรมอาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ดาวน์โหลด
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสูงวัยอย่างมีคุณภาพ สุขภาพกาย ใจ
ดาวน์โหลด
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
ดาวน์โหลด
โครงการประเมินความเสี่ยงล้มผู้สูงอายุ
ดาวน์โหลด
โครงการเยี่ยมบ้านและตรวจสุขภาพ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง
ดาวน์โหลด
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ มอบเงินสวัสดิการ ค่าจัดการศพ
ดาวน์โหลด
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ชมรมผู้สูงอายุ
ดาวน์โหลด
มอบเกียรติผู้สูงอายุที่มีจิตอาสาและสุขภาพดี
ดาวน์โหลด
มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก
ดาวน์โหลด
  กิจกรรมด้านการพัฒนาอาชีพ
โครงการฝึกอาชีพเพ้นท์ผ้าบาติก
ดาวน์โหลด
โครงการฝึกอาชีพ (ช่างเชื่อม)
ดาวน์โหลด
โครงการฝึกอาชีพ (การทำกระเป๋า เชือกพลาสติก)
ดาวน์โหลด
โครงการฝึกอาชีพ (การทำผ้ามัดย้อม)
ดาวน์โหลด
โครงการจักสานด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
กลุ่มสตรีแปรรูปอาหารทะเลได้รับรางวัลดีเด่น
ดาวน์โหลด
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ (การทำลอดช่อง)
ดาวน์โหลด
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น (ฝึกอาชีพการทำเครื่องแกงตำมือ)
ดาวน์โหลด
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น การทำไม้กวาดดอกหญ้า
ดาวน์โหลด
กิจกรรมนำผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มจักสานเตยปาหนันดุหุน ไปจำหน่าย
ดาวน์โหลด
กิจกรรมนำสินค้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพตำบลบ่อหินไปจำหน่าย
ดาวน์โหลด
แผ่นพับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
ดาวน์โหลด
การศึกษาดูงาน กลุ่มทอผ้าบ้านพุมเรียง
ดาวน์โหลด
การศึกษาดูงาน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเพื่อการแปรรูป
ดาวน์โหลด
การศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้ ศก.พอเพียง พืชคอนโด 9 ชั้น
ดาวน์โหลด
การศึกษาดูงาน สรุปผลกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง
ดาวน์โหลด
การศึกษาดูงาน หมู่บ้านรางวัลพระราชทาน ศก.พอเพียงต้นแบบ
ดาวน์โหลด
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012

Contact : webmaster

หัวหน้าสำนักปลัด : จัดทำและดูแลเว็บไซด์