ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
     ข้อมูลทั่วไป
     พื้นที่รับผิดชอบ
     ประชากร
     แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
       สำนักปลัด
       กองคลัง
      กองช่าง
       กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานกิจการสภา
งานพัฒนาชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ผลงาน อบต.
งบแสดงสถานะทางการเงิน 2564
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
               ระเบียบ/ประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
 
รายละเอียด :  ระเบียบ/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
  รายการ วันที่ประกาศ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564
1 ก.พ. 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 27 ม.ค. 65
  บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
27 ม.ค. 65
  บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส3) 1 พ.ย. 64
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 20 ต.ค. 64
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ 2565 1 ต.ค. 64
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
10 มิ.ย. 64
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ้งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564
4 ก.พ. 64
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564 ตามมาตรา39 แห่งพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562
20 ม.ค. 64
 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนด ราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
20 ม.ค. 64
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชี กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์  โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
12 มิ.ย.63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
7 ม.ค. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง  แนบรายการบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ในเขต อบต.บ่อหินตาม พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
23 พ.ย. 63
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
  258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
  โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012