ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ประมวลภาพกิจกรรม
กระดานข่าว
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต
หัวหน้าส่วนราชการ
     สำนักปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุ คนพิการ
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบ ศพด. อปท. (CCIS)
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
รหัส อปท. สำหรับ ฝึกอบรม
เว็บไซต์ อปท.
ระเบียบ ประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง  แนบรายการบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขต อบต.บ่อหิน ตาม พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ตาม ม.39พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [16 มิถุนายน 2563]
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ขยายเวลากำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563 [1 มิถุนายน 2563]
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ขยายเวลากำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563 [2 มีนาคม 2563]
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง กำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะภาษีที่จัดเก็บในปี พ.ศ. 2563 [20 ธันวาคม 2562]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 [25 พฤศจิกายน 2562]
  ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
  รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
  รายงานผลการตรวจสอบทางการเงิน ประจำปี 2561
 ระเบียบระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน 2562
  คำสั่งคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน 2562
  เจตจานงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรและความโปร่งใส  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง  การชำระภาษี ประจำปี 2562
   
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012