ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
ข้อมูลทั่วไป อบต.
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
    ข้อมูลทั่วไป
    พื้นที่รับผิดชอบ
    ประชากร
    แผนที่
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
ข้อมูลการติดต่อ
สาสน์จากนายก
ข้อมูลบุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหาร อบต.บ่อหิน
สมาชิกสภา อบต.บ่อหิน
หัวหน้าส่วนราชการ
พนักงานส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
อำนาจหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ข้อมูลการดำเนินงาน
งานกิจการสภา
งานนโยบายและแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ป
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติทั่วไป
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน
งานบริหารงานคลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดเก็บรายได้ ปี 2566
รายงานประมาณการรายจ่าย ปี 2566
งบแสดงสถานะทางการเงิน 2565
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณี 2565
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหา
พัสดุประจำปี
งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์
งานสาธารณสุข
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ่อหิน
งานบริหารงานบุคคล
ประกาศ ก.อบต.จ.ตรัง
ประกาศ มติ ก.ท.จ/ก.อบต.จ.ตรัง
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 5
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุคนพิการ
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบกองทุน LTC
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ITA
              ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
ลำดับที่
หัวข้อ
วันที่สร้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 2 ตุลาคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ในเขต อบต.บ่อหิน
20 ธันวาคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
20 ธันวาคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ขยายเวลากำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 20 พฤศจิกายน 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประชาสัมพันธ์ออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566
30 ตุลาคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567
2 ตุลาคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง การกู้เงินจากสำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคธนาคารออมสิน เพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
7 กันยายน 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ประจำป 2566
13 มิถุนายน 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม)
25 พฤษภาคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566
15 พฤษภาคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566
11 พฤษภาคม 2566
 
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)
9 พฤษภาคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566
31 มีนาคม  2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
14 มีนาคม  2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566
20 กุมภาพันธ์  2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับวันที่สิ้นสุด 30 กันยายน 2565
14 กุมภาพันธ์  2566
ประกาสองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4
11 มกราคม  2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1
28 ธันวาคม  2565
ประกาสองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3
6 ธันวาคม  2565
ประกาศคณะกรรมการประเมินทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดตรัง เรื่อง บัญชีประเมินราคาที่ดินและแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน
02 ธันวาคม  2565
ประกาศคณะกรรมการประเมินทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดตรัง เรื่อง บัญชีประเมินสิ่งปลูกสร้าง
02 ธันวาคม  2565
ประกาศคณะกรรมการประเมินทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดตรัง เรื่อง บัญชีประเมินที่ดินสำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก.)
02 ธันวาคม  2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรือง การขยายกำหนดเวลาดำนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ 2566
01 ธันวาคม  2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรือง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขต อบต.บ่อหิน ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ที่ 622/2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรือง ให้ใช้ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโต๊ะบัน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
24 สิงหาคม  2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
การคืนเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565
8 มิถุนายน 2565
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565
28 มิถุนายน 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรือง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
14 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564
01 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ประจำปี 2565
30 มกราคม 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565
27 มกราคม 2565
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
27 มกราคม 2565
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
27 มกราคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566 - 2570)

30 กันยายน 2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
20 ตุลาคม 2564