ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ประมวลภาพกิจกรรม
กระดานข่าว
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต
หัวหน้าส่วนราชการ
     สำนักปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุ คนพิการ
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบ ศพด. อปท. (CCIS)
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
รหัส อปท. สำหรับ ฝึกอบรม
เว็บไซต์ อปท.
ระเบียบ ประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
รายการ วันที่ประกาศ วันที่ลงเว็บ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส3)
1 พ.ย. 64
1 พ.ย. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
20 ต.ค. 64
20 ต.ค. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ 2565
1 ต.ค.. 64
1 ต.ค. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 10 มิ.ย. 64
11 มิ.ย. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ้งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564
4 ก.พ. 64
5 ก.พ. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564 ตามมาตรา39 แห่งพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 20 ม.ค. 64 20 ม.ค. 64
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนด ราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
20 ม.ค. 64
20 ม.ค. 64
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชี กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์  โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
12 มิ.ย.63
12 มิ.ย.63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
7 ม.ค. 64
7 ม.ค. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง  แนบรายการบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ในเขต อบต.บ่อหินตาม พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
23 พ.ย. 63
23 พ.ย. 63
การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
18 ก.ย. 63
18 ก.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
24 พ.ย 63
24 พ.ย 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
1 ก.ย. 63
1 ก.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ตาม ม.39พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
16 ,มิ.ย. 63
16 ,มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ขยายเวลากำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563
1,มิ.ย. 63
1,มิ.ย. 63
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ขยายเวลากำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563
2 มี.ค.63
2 มี.ค. 63
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง กำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะภาษีที่จัดเก็บในปี พ.ศ. 2563
20 ธ.ค. 62
20 ธ.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563
25 พ.ย. 62
25 พ.ย. 62
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012