คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักรสาน ตำนานภูเขาล้านปี
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
     ข้อมูลทั่วไป
     พื้นที่รับผิดชอบ
     ประชากร
     แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหาร อบต.บ่อหิน
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สำนักงานปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานที่ดำเนินการ
งานกิจการสภา
งานพัฒนาชุมชน
งานสาธารณสุข
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ่อหิน
อำนาจหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานบริหารงานบุคคล
ประกาศ ก.อบต.จ.ตรัง
ประกาศ มติ ก.ท.จ/ก.อบต.จ.ตรัง
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 5
งานบริหารงานบุคคล
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุคนพิการ
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ITA
ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรือง การขยายกำหนดเวลาดำนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ 2566 เมื่อ 1 ธันวาคม  2565
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรือง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขต อบต.บ่อหิน ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566 เมื่อ่ : 28 พฤศจิกายน  2565
  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ที่ 622/2565 เมื่อ่ : 7 ตุลาคม  2565
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรือง ให้ใช้ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโต๊ะบัน เมื่อ 7 ตุลาคม  2565
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566เมื่อ: 24 สิงหาคม  2565
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565เมื่อ: 24 สิงหาคม  2565
  การคืนเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 เมื่อ 4 กรกฏาคม 2565
  การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 เมื่อ 28 มิถุนายน 2565
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรือง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2565
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2565
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 เมื่อ 27 มกราคม 2565
    บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน เมื่อ 27 มกราคม 2565
    บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง เมื่อ 27 มกราคม 2565
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรือง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อ 11 มกราคม 2565
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส3) เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2564
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 เมื่อ 20 ตุลาคม 2564
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อ 1 ตุลาคม 2564
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เมื่อ 10 มิถุนายน 2564
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ้งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2564
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564 ตามมาตรา39 แห่งพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2564