ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ประมวลภาพกิจกรรม
กระดานข่าว
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต
หัวหน้าส่วนราชการ
     สำนักปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุ คนพิการ
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบ ศพด. อปท. (CCIS)
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
รหัส อปท. สำหรับ ฝึกอบรม
เว็บไซต์ อปท.
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
                ประวัติความเป็นมาของกองทุนฯ 
                คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน 
                 แบบประเมินตนเองของกองทุน
                โปรแกรมระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
                ตรวจสอบการโอนเงินของ สปสช. 
                ตัวอย่างโครงการ 
                คู่มือ แบบฟอร์ม สื่อ กองทุน
                ระเบียบระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน 2562 
                แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน 2562 
                รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน ประจำปี 2562  
                แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน 2563 
                รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน ประจำปี 2563  
                แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน 2564
                แผนงานการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน 2564 
ระเบียบ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ
                ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2561
                แนวทางการดำเนินงานกองทุนฯปี 2562 จาก สปสช.เขต 12
                คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 (สปสช.)
                ประกาศ หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการกองทุนฯ
                ประกาศกองทุนท้องถิ่น ฉบับ 2
                ประกาศกองทุนท้องถิ่น ฉบับ ๓.
                คู่มือการใช้งานเว็บไซต์กองทุน ปี61 (full) สำหรับเจ้าหน้าที่กองทุนฯ
   
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2563
                โครงการณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก
                โครงการป้องกันโรคความดัน เบาหวาน และความดันโลหิตสูง
                โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการควบคุมและป้องกันโรคความดัน/เบาหวาน
                โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2562
                โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ
                โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วในการควบคุมป้องกันโรคระดับตำบล(SRRT)
                โครงการเล่านิทาน และแสดงท่าทางประกอบเพื่อพัฒนา IQ และ EQ หมู่ที่3
                โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค
                โครงการสร้างเสริมความรู้และป้องกันการแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
                โครงการส่งเสริมโภชนาการสมวัย
                โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
                กิจกรรมพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและลดการเกิดโรคไข้เลือดออก
                โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว
                โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการควบคุมและป้องกันโรคความดัน/เบาหวาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564
การประชุมประชาคมทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012