ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ประมวลภาพกิจกรรม
กระดานข่าว
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต
หัวหน้าส่วนราชการ
     สำนักปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุ คนพิการ
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบ ศพด. อปท. (CCIS)
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
รหัส อปท. สำหรับ ฝึกอบรม
เว็บไซต์ อปท.
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
                ประวัติความเป็นมาของกองทุนฯ 
                คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน 
                 แบบประเมินตนเองของกองทุน
                โปรแกรมระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
                ตรวจสอบการโอนเงินของ สปสช. 
                ตัวอย่างโครงการ 
                คู่มือ แบบฟอร์ม สื่อ กองทุน
                ระเบียบระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน 2562 
                แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน 2562 
                รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน ประจำปี 2562  
                แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน 2563 
                รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน ประจำปี 2563  
                แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน 2564
                แผนงานการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน 2564 
                รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน ประจำปี 2564  
                 แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน 2565
                แผนงานการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน 2565 
ระเบียบ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ
                ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2561
                แนวทางการดำเนินงานกองทุนฯปี 2562 จาก สปสช.เขต 12
                คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 (สปสช.)
                ประกาศ หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการกองทุนฯ
                ประกาศกองทุนท้องถิ่น ฉบับ 2
                ประกาศกองทุนท้องถิ่น ฉบับ ๓.
                คู่มือการใช้งานเว็บไซต์กองทุน ปี61 (full) สำหรับเจ้าหน้าที่กองทุนฯ
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2563
               โครงการณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก
               โครงการป้องกันโรคความดัน เบาหวาน และความดันโลหิตสูง
               โครงการค้นหาป้องกันและควบคุมวัณโรคในชุมชน ประจ าปีงบ 2563
               โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบล (SRRT)
               โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ“สูงวัย อย่างมีคุณภาพ สุขภาพกาย สุขภาพใจ แข็งแรง” ประจำปีงบประมาณ 2563
               โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปี2563
               โครงการอบรมให้ความรู้ในการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563
                โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563 
               โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2564
               โครงการเผชิญการระบาดของโรคโควิด – 19(Covid 2019) ประจำปีงบประมาณ 2563
               โครงการหญิงตั้งครรภ์ฟันสวย ลูกน้อยฟันดี ตำบลบ่อหิน
               โครงการบ้านไร่ออกสะอาด ปลอดขยะ ปลอดโรคติดต่อในชุมชน หมู่ที่ 5
               โครงการบ้านใหม่สะอาด ปลอดขยะ ปลอดโรคติดต่อในชุมชน หมู่ที่ 7
               โครงการลดพุง ลดโรค เริ่มต้นด้วยตัวเรา
               โครงการบ้านไสต้นวาสะอาด ปลอดขยะ ปลอดโรคติดต่อในชุมชน หมู่ที่ 4
              ครงการชุมชนร่วมใจรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ปี 2564
               โครงการสตรีไทยใส่ใจป้องกันภัยมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก
               โครงการตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
               โครงการการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2562
              โครงการณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก
              โครงการป้องกันโรคความดัน เบาหวาน และความดันโลหิตสูง
              โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการควบคุมและป้องกันโรคความดัน/เบาหวาน
             โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2564
   
 
การประชุมประชาคมทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012