ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
     ข้อมูลทั่วไป
     พื้นที่รับผิดชอบ
     ประชากร
     แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
       สำนักปลัด
       กองคลัง
      กองช่าง
       กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานกิจการสภา
งานพัฒนาชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ผลงาน อบต.
งบแสดงสถานะทางการเงิน 2564
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
              กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
   ประวัติความเป็นมาของกองทุนฯ 
   คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน 
    แบบประเมินตนเองของกองทุน
   โปรแกรมระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
   ตรวจสอบการโอนเงินของ สปสช. 
   ตัวอย่างโครงการ 
   คู่มือ แบบฟอร์ม สื่อ กองทุน
   แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน 2563 
   รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน ประจำปี 2563  
   รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน ประจำปี 2563  
   แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน 2564
   แผนงานการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน 2564 
   รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน ประจำปี 2564  
   แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน 2565
   แผนงานการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน 2565 
ระเบียบ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2561
  แนวทางการดำเนินงานกองทุนฯปี 2562 จาก สปสช.เขต 12
  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 (สปสช.)
  ประกาศ หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการกองทุนฯ
  ประกาศกองทุนท้องถิ่น ฉบับ 2
  ประกาศกองทุนท้องถิ่น ฉบับ ๓.
  คู่มือการใช้งานเว็บไซต์กองทุน ปี61 (full) สำหรับเจ้าหน้าที่กองทุนฯ
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2565

โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิมตำบลบ่อหิน ประจำปี 2565 50,850.00

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปี 2565 (ศพด.บ้านหัวหิน)  4,428.00
  โครงการจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)  99,200.00
  ตรวจคัดกรอง เฝ้าระวัง โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปี 2565  35,355.00
  โครงการเสริมพลังประชาชน ในการคัดกรองและป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน หมู่ที่ 7 บ้านใหม่  8,065.00
โครงการเสริมพลังประชาชน ในการคัดกรองและป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน หมู่ที่ 5 บ้านไร่ออก 10,458.00
 
โครงการเสริมพลังประชาชน ในการคัดกรองและป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน หมู่ที่ 4 บ้านไสต้นวา 9,477.00
 
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
  258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
  โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012