คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
     ข้อมูลทั่วไป
     พื้นที่รับผิดชอบ
     ประชากร
     แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหาร อบต.บ่อหิน
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
      หน่วยตรวจสอบภายใน
     สำนักงานปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานที่ดำเนินการ
งานกิจการสภา
งานพัฒนาชุมชน
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ่อหิน
อำนาจหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานบริหารงานบุคคล
ประกาศ ก.อบต.จ.ตรัง
ประกาศ มติ ก.ท.จ/ก.อบต.จ.ตรัง
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 5
งานบริหารงานบุคคล
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุคนพิการ
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ITA
ผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
  ประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด
  ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคโนโรไวรัส (Norovirus)
 
รายละเอียด :  รายงานผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
    โครงการรวมพลัง ร่วมใจ ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ประจำปี 2565
    โครงการหมู่บ้านไสต้นวา ปลอดภัย ใส่ใจป้องกันโรคติดต่อ ประจำปี 2565
   โครงการสร้างเสริมความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธ์และตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งเต้านม ประจำปี 2565
   โครงการอบรมแกนนำการออกกำลังกาย ลดพุง ลดโรค เพื่อสุขภาพชุมชน ประจำปี 2565
   โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปี 2565
   โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วในการควบคุมป้องกันโรคระดับตำบล (SRRT) ประจำปี 2565
   โครงการโรงเรียนร่วมใจป้องกันภัย-Covid-19 ประจำปี 2565
โครงการจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการตรวจคัดกรองและติดตามพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ปี 2565
โครงการตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยวิธี fit test
รายละเอียด :  รายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน
  กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทางทะเลและชายฝั่ง
  กิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ์ ประจำปี2565
  การตรวจสอบและการดูแลการใช้ไฟฟ้าและการเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์
  กิจกรรมประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5
  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ฝุ่นละออง PM 2.5
  โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาพร้อมทั้งระบบบันทึกข้อมูลและแสดงผลการผลิตไฟฟ้า
  ประกาศนโยบายเพื่อดำนินงานควบคุมยาสูบ
  แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
  กิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดการขยะจากครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2565
  กิจกรรมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี2565
  การรายงานและการจัดทำฐานข้อมูล