คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี
ข้อมูลทั่วไป อบต.
ประวัติและข้อมูลทั่วไป
  - ข้อมูลทั่วไป
  - พื้นที่รับผิดชอบ
  - ประชากร
  - แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
  - องค์การบริหารส่วนตำบล
  - หน่วยงานตรวจสอบภายใน
  - สำนักงานปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นโยบายของผู้บริหาร
- คำแถลงนโนบายของผู้บริหาร
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- นโยบายไม่รับของขวัญ No Gife Policy
- สารจากผู้บริหาร
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับท้องถิ่น
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนงาน
แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนการประเมินความเสี่ยงประจำปี
แผนการตรวจสอบภายใน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ/คำสั่ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
คำสั่ง อบต.
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อหิน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การดำเนินงาน
จดหมายข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานกิจการสภา
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานจริยธรรม
มาตรการภายใน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ร้องทุกข์
รายงานข้อมูลทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ITA
LPA
ผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและด้านสิ่งแวดล้อม
  > หน้าแรก   > การดำเนินงานด้านสาธารณสุข
  รายละเอียด :  รายงานผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
        โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนตำบลบ่อหิน ประจำปี 2566
        โครงการค้นหา ป้องกัน และควบคุมวัณโรคในชุมชนตำบลบ่อหิน ประจำปี 2566
        โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง โดยวิธี Fit Test ประจำปี 2566
        โครงการบ้านน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ชีวีปลอดโรคไข้เลือดออกตำบลบ่อหิน
        โครงการบูรณาการส่งเสริมสุขภาพจิตโดยใช้หลักคำสอนทางศาสนาของภาคีเครือข่ายในชุมชน
        โครงการร่วมมือร่วมใจป้องกนภัยโรคติดต่อ ประจำปี 2566
        โครงการลดพุง ลดโรค เริ่มต้นด้วยตัวเอง ปี 2566
        โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคลีนิค ไกล้บ้าน ไกล้ใจของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ประจำปี 2566
        โครงการสร้างแกนนำการออกกำลังการในชุมชน ประจำปี 2566
        โครงการอบรมแกนนำออกกำลังกายลดพุง ลดโรค เพื่อสุขภาพ ชุมชนบ้านดุหุน ประจำปี 2566
        โครงการอบรมและเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง บ้านหัวหิน ประจำปี 2566
        โครงเสริมพลังประชาชนในการคัดกรองและป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง บ้านไร่ออก ประจำปี 2566
        โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี ปี 2566 ประจำปี 2566
  โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปี 2566
    ฐานข้อมูลอาสาสมัครบริบาลฯตำบลบ่อหิน
  รายละเอียด :  รายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม