ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ITA 2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment : ITA)
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
.............................................................................................................................................................................................................
 
 
 
08 Q&A   
 
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
.............................................................................................................................................................................................................
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
.....................................................................................................................................................................................................
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
........................................................................................................................................................................................................
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
.......................................................................................................................................................................................................
 
029 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
........................................................................................................................................................................................................
 
037 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
........................................................................................................................................................................................