ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 
  ข้อ URL คำอธิบาย  
01 โครงสร้าง โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน   1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข้อมูลพื้นฐาน
3.เข้าเมนูโครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
ผังทำเนียบบุคลากร
 
02 ข้อมูลผู้บริหาร คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูบุคลากร
3.เข้าเมนูคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
03 อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน   1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข้อมูลพื้นฐาน
3.เข้าเมนูอำนาจหน้าที่
04 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน   1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูบริการประชาชน
3.เข้าเมนูติดต่อ/แผนที่ ซึ่งประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน , หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร ,E-mail - ของหน่วยงาน, แผนที่ตั้งของหน่วยงาน หรือสามารถดูได้จากด้านล่างสุดของหน้าเว็บไซต์หลัก
       
 
การประชาสัมพันธ์
05 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน   1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.เข้าเมนูข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ
       
 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
06 Q&A กระดานกระทู้ ถาม-ตอบ (Q&A)   1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูบริการประชาชน
3.เข้าเมนูกระดานกระทู้ ถาม-ตอบ (Q&A)
 
                     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
 
 
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
  ข้อ URL คำอธิบาย  
07 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน   .เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูแผนงาน
3.เข้าเมนูแผนยุทธศาสตร์
         
08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณประจำปี
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณประจำปี
  1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูแผนงาน
3.เข้าเมนูแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
09 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
   
 
การปฏิบัติงาน
   
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่
   คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่   1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงานงาน
3.เข้าเมนูคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการ
สำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการ 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูบริการประชาชน
3.เข้าเมนูคู่มือหรือแนวทางการให้บริการ
   
o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ   ข้อมูลสถิติการให้บริการ   1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.เข้าเมนู ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 
o13 E–Service    E–Service   1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
                     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
การจัดซื้อจัดจ้าง
 
  ข้อ URL คำอธิบาย  
   
014 รายการการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
  การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ  
o15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี  
 
                     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
  ข้อ URL คำอธิบาย  
   
o18 แผนการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล    แผนการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล  
o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี  
o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
   
o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม   การขับเคลื่อนจริยธรรม  
   
 
                 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
   
               การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
  ข้อ URL คำอธิบาย  
   
o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
o23 ช่องทางแจ้งเรืื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรืื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
   
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
   
o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
       
 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
                      ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
   
 
นโยบาย No Gift Policy
 
  ข้อ URL คำอธิบาย  
   
o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
จากการปฏิบัติหน้าที่
  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่  
 
o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy  
       
o28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy  
       
o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยา
   รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา  
 
   
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 
   
o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น
ทีี่เกี่ยวข้องกับสินบน
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
 
 
o31 รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำป
 
 
                      ตัวชี้วัดย่อย 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
   
  แผนป้องกันการทุจริต
 
  ข้อ URL คำอธิบาย  
   
o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
       
o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 
o35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน