ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
     ข้อมูลทั่วไป
     พื้นที่รับผิดชอบ
     ประชากร
     แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
       สำนักปลัด
       กองคลัง
      กองช่าง
       กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานกิจการสภา
งานพัฒนาชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ผลงาน อบต.
งบแสดงสถานะทางการเงิน 2564
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผู้นำชุมชน
   
นายธรรมรัศมิ์ คงหวาน
กำนันตำบลบ่อหิน
 
เบอร์โทร 098 0924357
             
  นายบุญชอบ กาฬสุวรรณ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
  นายนิกร ทองหอม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
 
เบอร์โทร 089 9823234 เบอร์โทร 081 7283936
 
                   
  นายสมบูรณ์ ตรงบาตัง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
  นายสุนทร แซ่เลี้ยว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
  นายอรรถพล หมื่นรักษ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
 
เบอร์โทร 086 2720710 เบอร์โทร 099 0752749 เบอร์โทร 093 7895634
                   
  นายบุญฤทธิ์ รำภา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
  นางวลัยพร บุญญา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
  นายเกษม บุญญา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
 
เบอร์โทร 091 0062313 เบอร์โทร 089 5188301 เบอร์โทร 093 0561753
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012