โครงการอบรมให้ความรู้ฟื้นฟูสุขภาพ แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 ถนนรัษฎานุประดิษฐ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012