คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
     ข้อมูลทั่วไป
     พื้นที่รับผิดชอบ
     ประชากร
     แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหาร อบต.บ่อหิน
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สำนักงานปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานที่ดำเนินการ
งานกิจการสภา
งานพัฒนาชุมชน
งานสาธารณสุข
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ่อหิน
อำนาจหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานบริหารงานบุคคล
ประกาศ ก.อบต.จ.ตรัง
ประกาศ มติ ก.ท.จ/ก.อบต.จ.ตรัง
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 5
งานบริหารงานบุคคล
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุคนพิการ
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ITA
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ่อหิน
 
       
  นายธรรมรัศมิ์ คงหวาน
กำนันตำบลบ่อหิน
 
  098 0924357  
             
  นายบุญชอบ กาฬสุวรรณ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
  นายนิกร ทองหอม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
 
  089 9823234   081 7283936  
                   
  นายสมบูรณ์ ตรงบาตัง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
  นายสุนทร แซ่เลี้ยว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
  นายอรรถพล หมื่นรักษ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
 
  086 2720710   099 0752749   093 789563  
                   
  นายบุญฤทธิ์ รำภา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
  นางวลัยพร บุญญา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
  นายเกษม บุญญา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
 
  091 0062313   089 5188301   093 0561753