ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
ประชุมประชาคมตำบลบ่อหิน เพื่อเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลบ่อหิน เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำ เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผนนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเตรียมจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2568 ณ ศาลาประชาคมอำเภอสิเกา (หลังเก่า) อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง