ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2567
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหินจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ณ ตาลคู่รีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช