ประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
  (4 เมษายน 2565) ประชุมประชาคมท้องถื่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2665) และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-25670)  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 ถนนรัษฎานุประดิษฐ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012