คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
     ข้อมูลทั่วไป
     พื้นที่รับผิดชอบ
     ประชากร
     แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหาร อบต.บ่อหิน
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สำนักงานปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานที่ดำเนินการ
งานกิจการสภา
งานพัฒนาชุมชน
งานสาธารณสุข
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ่อหิน
อำนาจหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานบริหารงานบุคคล
ประกาศ ก.อบต.จ.ตรัง
ประกาศ มติ ก.ท.จ/ก.อบต.จ.ตรัง
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 5
งานบริหารงานบุคคล
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุคนพิการ
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ITA
ผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
 
รายละเอียด :  รายงานผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
    โครงการตรวจคัดกรอง-เฝ้าระวังควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
    โครงการลดพุง-ลดโรค-เริ่มต้นด้วยตัวเรา
   โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้หลักธรรมคำสอนของศาสนา
   โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
   โครงการสตรีไทยใส่ใจป้องกันภัยมะเร็งเต้านม-และมะเร็งปากมดลูก
   โครงการเสริมสร้างพลังประชาชนกลุ่มเสี่ยง
   โครงการอบรมนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพ
   โครงการชุมชนร่วมใจรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
   กิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย-ในพื้นที่ตำบลบ่อหิน
   กิจกรมจัดซื้อทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ประจำปี 2564
  โครงการหมอหมู่บ้านร่วมใจป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ประจำปี 2564
  โครงการหมู่บ้านสะอาดปลอดขยะปลอดโรคติดต่อในชุมชนประจำปี 2564
  รายงานผลการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
  รายงานจัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค-ถุงยังชีพ