ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
     ข้อมูลทั่วไป
     พื้นที่รับผิดชอบ
     ประชากร
     แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
       สำนักปลัด
       กองคลัง
      กองช่าง
       กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานกิจการสภา
งานพัฒนาชุมชน
งานสาธารณสุข
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ่อหิน
              งานด้านสาธารณสุข
 
รายละเอียด :  รายงานผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
    โครงการตรวจคัดกรอง-เฝ้าระวังควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
  โครงการลดพุง-ลดโรค-เริ่มต้นด้วยตัวเรา
 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้หลักธรรมคำสอนของศาสนา
 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
 โครงการสตรีไทยใส่ใจป้องกันภัยมะเร็งเต้านม-และมะเร็งปากมดลูก
 โครงการเสริมสร้างพลังประชาชนกลุ่มเสี่ยง
 โครงการอบรมนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพ
 โครงการชุมชนร่วมใจรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
 กิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย-ในพื้นที่ตำบลบ่อหิน
 กิจกรมจัดซื้อทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ประจำปี 2564
โครงการหมอหมู่บ้านร่วมใจป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ประจำปี 2564
โครงการหมู่บ้านสะอาดปลอดขยะปลอดโรคติดต่อในชุมชนประจำปี 2564
รายงานผลการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
รายงานจัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค-ถุงยังชีพ
 
 
     
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
  258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
  โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012