ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
     ข้อมูลทั่วไป
     พื้นที่รับผิดชอบ
     ประชากร
     แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
       สำนักปลัด
       กองคลัง
      กองช่าง
       กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานกิจการสภา
งานพัฒนาชุมชน
งานสาธารณสุข
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ่อหิน
             มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
 
รายละเอียด :  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
 

อบต.บ่อหิน ขอประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  ดังนี้

1. มาตราการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด) 

    1.1. ให้ลดมลพิษจาการขนส่งและจราจร โดยการเข้มงวดตรวจจับรถควันดำ ตรวจสภาพ/บำรุงรักษายานพาหนะขนส่งสาธารณะ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดปริมาณยานพาหนะในเขตเมือง เพื่อไม่ทำให้การจราจรติดขัด ตลอดจนการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นผิวถนนอย่างต่อเนื่อง

   1.2 ให้ควบคุุมการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด โดยรณรงค์และสนับสนุนให้นำเศษวัสดุการเกษตรไปใช้ประโยชน์หรือย่อยสลายด้วยวิธีที่เหมาะสมแทนการเผา สำหรับพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องใช้วิธีการเผา จะต้องมีการกำหนดมาตรการ จัดระเบียบการเผาตามลักษณะพื้นที่ แบ่งช่วงเวลาให้เหมาะสมและดำเนินการควบคุมให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้

   1.3  ให้ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองจากการก่อสร้างโดยติดตามตรวจสอบให้ผู้ประกอบการก่อสร้างดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย มาตรการฯ และหลักวิชาการ

   1.4  ให้ตรวจสอบและควบคุมการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยหากมีประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนผลกระทบจากมลพิษของโรงงานให้ดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน

2. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ

   2.1 ให้ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยใช้ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษและกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งขยายเครือข่ายแจ้งเตือนเพื่อเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนรับทราบถึงสถานการณ์ที่ถูกต้อง วิธีการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น

   2.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างความตระหนัก  และปรับพฤติกรรมของประชาชนในการลดการเผาในที่โล่ง พื้นที่การเกษตร และการเผาขยะในชุมชน/เมือง

3. ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการในพื้นที่ในการตรวจสภาพรถยนต์ของทางราชการไม่ให้ปล่อยควันดำเกินค่ามาตรฐาน การเปลี่ยนมาใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การดับเครื่องยนต์ขณะจอดในสถานที่ราชการ และการลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเกินทางมาทำงาน เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนและภาคส่วน อื่นๆ

 
     
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
  258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
  โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012