คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี    (โปรแกรมจะแสดงหน้าเว็บได้ดีที่สุด บน Web Browser ของ Google Chorme) 
ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ประมวลภาพกิจกรรม
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต
หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุ คนพิการ
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบ ศพด. อปท. (CCIS)
เว็บไซต์ อปท.
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
รหัส อปท. สำหรับ ฝึกอบรม
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  รายละเอียด : แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
   แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564 : ดาวน์โหลดเอกสาร 
   รายงานผลการดำเนินงาตามนแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือนประจำปี 2563 : ดาวน์โหลดเอกสาร 
   แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563 : ดาวน์โหลดเอกสาร 
   แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2562 : ดาวน์โหลดเอกสาร 
   รายงานผลตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2561 : ดาวน์โหลดเอกสาร 
   รายงานผลตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2561 : ดาวน์โหลดเอกสาร 
   รายงานผลตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2561ครั้งที่ 2 : ดาวน์โหลดเอกสาร 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง เจตจานงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรและความโปร่งใส  : ดาวน์โหลดเอกสาร 

    แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564  : ดาวน์โหลดเอกสาร 
   แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2561 : ดาวน์โหลดเอกสาร 
   แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2560  : ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012