ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
     ข้อมูลทั่วไป
     พื้นที่รับผิดชอบ
     ประชากร
     แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
       สำนักปลัด
       กองคลัง
      กองช่าง
       กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานกิจการสภา
งานพัฒนาชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

รายละเอียด : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ดาวน์โหลดที่นี่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดที่นี่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดที่นี่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการและการลาของพนักงานเทศบาล ครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   ดาวน์โหลดที่นี่
 
  กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม  
  กิจกรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ประจำปี 2565  ดาวน์โหลดที่นี่  
  กิจกรรเคารพธงชาติในวันจันทร์แรกของเดือน  ดาวน์โหลดที่นี่  
     
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
  258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
  โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012