ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
     ข้อมูลทั่วไป
     พื้นที่รับผิดชอบ
     ประชากร
     แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
       สำนักปลัด
       กองคลัง
      กองช่าง
       กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานกิจการสภา
งานพัฒนาชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ผลงาน อบต.
งบแสดงสถานะทางการเงิน 2564
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
              หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด :  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ขนาดไฟล์  88 KB  ดาวน์โหลดที่นี่
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ขนาดไฟล์  1.79MB  ดาวน์โหลดที่นี่
    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่ง ในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 ขนาดไฟล์  410 KB  ดาวน์โหลดที่นี่
    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.2562 ขนาดไฟล์  110 KB  ดาวน์โหลดที่นี่
   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ขนาดไฟล์  916 KB  ดาวน์โหลดที่นี่
   มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนเเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 ขนาดไฟล์  649 KB  ดาวน์โหลดที่นี่
  สรุประเบียบการลา ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และลูกจ้างประจำ ขนาดไฟล์ 124 KB  ดาวน์โหลดที่นี่
  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้อราชการ องค์การบริหารส่วนตำบบลบ่อหิน ขนาดไฟล์ 647 KB  ดาวน์โหลดที่นี่
   
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
  258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
  โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012