หน้าหลัก ข้อมูล อบต. ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กระดานสนทนา
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
     ข้อมูลทั่วไป
     พื้นที่รับผิดชอบ
     ประชากร
     แผนที่
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
     สำนักงานปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
งานกิจการสภา
งานพัฒนาชุมชน
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ITA 2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment : ITA)
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
.............................................................................................................................................................................................................
O1 โครงสร้างส่วนราชการ   O2  1.คณะผู้บริหาร  2.หัวหน้าส่วนราชการ
O3 อำนาจหน้าที่ อบต. 04 แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนยุทธศาสตร์
05 ข้อมูลการติดต่อ   06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
07 ข่าวประชาสัมพันธ์    กิจกรรม อบต. 08 Q&A   กระดานสนทนา
09 Social Network
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
010 แผนการดำเนินงานประจำปี   011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
รอบ 6 เดือน
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำป 013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 017 E-Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
.....................................................................................................................................................................................................
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำป   019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี รอบ 6 เดือน
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
........................................................................................................................................................................................................
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
.......................................................................................................................................................................................................
029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
  030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบประจำปี
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
........................................................................................................................................................................................................
034 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)   035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
.........................................................................................................................................................................................................
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
  043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 
     
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012