ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
ข้อมูลทั่วไป อบต.
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลและสภาพทั่วไป
    ข้อมูลทั่วไป
    พื้นที่รับผิดชอบ
    ประชากร
    แผนที่
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
ข้อมูลการติดต่อ
สาสน์จากนายก
ข้อมูลบุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหาร อบต.บ่อหิน
สมาชิกสภา อบต.บ่อหิน
หัวหน้าส่วนราชการ
พนักงานส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
อำนาจหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ข้อมูลการดำเนินงาน
งานกิจการสภา
งานนโยบายและแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ป
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติทั่วไป
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน
งานบริหารงานคลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดเก็บรายได้ ปี 2566
รายงานประมาณการรายจ่าย ปี 2566
งบแสดงสถานะทางการเงิน 2565
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณี 2565
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหา
พัสดุประจำปี
งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์
งานสาธารณสุข
งานกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อหิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ่อหิน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ่อหิน
งานบริหารงานบุคคล
ประกาศ ก.อบต.จ.ตรัง
ประกาศ มติ ก.ท.จ/ก.อบต.จ.ตรัง
เลขที่ประจำตำแหน่งพนักงาน
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
บัญชีเดือนข้าราชการ บัญชี 5
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุคนพิการ
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบกองทุน LTC
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ITA
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
#โครงการ/กิจกรรม#
ส่วนงานที่รับผิดชอบ
1

7 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ่อหิน เพื่ออนุมัติโครงการ/กิจกรรม ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2566 >> อ่านต่อ

สำนักปลัด อบต.
2
สำนักปลัด อบต.

21 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น.ประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมบ่อหินฟาร์มสเตย์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง >> อ่านต่อ

3

14 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.
นายจำรัส ผลบุญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ได้นำทีมปฎิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบระดับอำเภอ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการสุ่มตรวจสอบครัวเรือนในเขตพื้นที่ตำบลบ่อหิน เพื่อติดตามการดำเนินงานตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน >> อ่านต่อ

สำนักปลัด อบต.
4

16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีสภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 >> อ่านต่อ

สำนักปลัด อบต.
5

 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะทำงานโครงการสามภาคีสานภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบ่อหิน เพื่อประชุมกระบวนการจัดทำร่างธรรมนูญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบ่อหิน >> อ่านต่อ

สำนักปลัด อบต.