ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ประมวลภาพกิจกรรม
กระดานข่าว
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต
หัวหน้าส่วนราชการ
     สำนักปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
 
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุ คนพิการ
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบ ศพด. อปท. (CCIS)
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
รหัส อปท. สำหรับ ฝึกอบรม
เว็บไซต์ อปท.
ข้อ
ข้อมูลการเชื่อมโยง
คำอธิบาย
ข้อมูลพื้นฐาน
1.โครงสร้าง
 
2.ข้อมูลผู้บริหาร
 
3.อำนาจหน้าที่
 
4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 
5.ข้อมูลการติดต่อ
 
6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
การประชาสัมพันธ์
7.ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 8.Q&A
 
9.Social Network
 
การดำเนินงาน
10.แผนการดำเนินงาน ประจำปี
 
11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
 
12.รายงานผล การดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
13.คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
14.คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ
 
15.ข้อมูลเชิงสถิติ การให้บริการ
 
16.รายงานผลการ สำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
 
17.E-Service
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18.แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี
 
19.รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน
 
20.รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
21.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
 
22.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสด
 
23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน
 
24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจําปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25.นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
 
26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
 
27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
28.รายงานผล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
 
30.ช่องทางการแจ้ง เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
 
31.ข้อมูลเชิงสถิติ การร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 
33.การเปิดโอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร
34.เจตจํานงสุจริต ของผู้บริหาร
 
35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
36.การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจําปี
 
37.การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยง การทุจริต
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38.การเสริมสร้าง วัฒนธรรม องค์กร
 
แผนป้องกันการทุจริต
39.แผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
 
40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
การป้องกันการทุจริตประจำปี ีรอบ 6 เดือน
 
41.รายงานผลการ ดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจําปี
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความ โปร่งใส ภายในหน่วยงาน
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012